HO BUGT SEJLKLUB

Generalforsamling Ho Bugt Sejlklub – 10. nov. 2011

REFERAT

1.
Valg af dirigent: Ebbe Kildsgaard

2.
Valg af referent: Jens Konge
Valg af stemmetællere: Karin Lindquist og Finn Bojsen

Der var mødt 33 stemmeberettigede medlemmer.

Dirigenten konstaterer, at der ikke er mødt 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer, hvorfor forslag om vedtægtsændringer, som besluttes på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer, skal på en ny generalforsamling, hvor de kan besluttes med 2/3 af de fremmødte stemmer, men ikke nødvendigvis bliver det.

3.
Formandens beretning: (formanden).
Formanden omtalte i sin beretning, at det har været et år med mange udfordringer. Han nævnte bl.a. indkøring af det nye klubhus, integrering af windsurfere, kitesurfere, morgenbadere m.fl. i klubben.
Han nævnte bl.a. at vi må acceptere at sådant et nyt klubhus ikke blot fungerer fra dag 1. Der skal arbejdes med tingene. Der har været rigtig mange ting som vi skulle udrede, men heldigvis aller flest af den type hvor man siger – ja ja det skal vi nok få styr på.
I januar blev der samlet ind til en ny FEVA jolle, det gik over forventning, i løbet af kort tid var det ønskede beløb nået.
I marts blev der holdt en klubaften med fællesspisning, det var også succes.
Husk det nye tiltag, vores klubaftener (første mandag i måneden) hvor der vil være forskellige arrangementer.
I april fik vi til standerhejsning og arbejdsdag lagt fliser i bådhuset, og til afrigning i oktober blev taget på bådhuset gjort tæt, så den del af vore anlæg er i orden.
"Tilrigger/afrigger dagene" bliver fremover til "omrigger dage", da der nu er aktiviteter på fuldt blus hele året. I stedet for at hale standeren ned om efteråret vil denne nu blive udskiftet med en mindre vinterstander, og til foråret skifter vi tilbage til den større sommerstander.
Et nyt tiltag der spontant er dukket op er ungdomssurfing. Det har tilført klubben en del nye unge medlemmer, der lærer at surfe under kyndig vejledning,
På sponsordagen var klubbens sponsorer inviteret til at se klubbens nye faciliteter.
Der har været mange turarrangementer, og på kapsejladsfronten har vore sejlere deltaget i udenbys stævner med fine resultater. Den fine kapsejlads sæson med mange deltagere i onsdagenes træningssejladser kulminerede i et Jysk Mesterskab for Wayfarer, der blev afviklet til alles tilfredshed og høstede megen ros fra de udenbys sejlere. Formanden udtrykte tilfredshed med den store opbakning fra klubbens medlemmer, deltagere såvel som de mange officials og hjælpere på vandet og på land. Stævnet resulterede i rigtig god omtale i sejlerpressen over hele landet.
Ingen kommentarer.

4.
Regnskab: (kassereren)
Regnskabet, der var vedlagt indkaldelsen, blev fremlagt af kassereren.
Der var et spørgsmål om et faldende tilskud fra Esbjerg Kommune. Det kunne ikke klarlægges på stedet, men vil blive undersøgt nærmere. Beløbet kan kan være vanskelig at gennemskue, da det udledes antallet af ungdomsmedlemmer i året, der ligger forud for regnskabet, forklarede kassereren.
Ingen yderligere kommentarer.

5.
Kontingent: (kassereren)
Kontingent forslås af bestyrelsen uændret.
Bestyrelsen foreslår at ungdomsgrænsen sættes op til 24 år, så den følger grænsen for kommunalt tilskud.
Forslaget blev vedtaget.

Ebbe spurgte om man havde tænkt på at indføre rabat på plads nr. 2.
Det har man ikke, og det bliver næppe aktuelt i fremtiden. Det berører kun ganske få, og det vil give uforholdsmæssigt arbejde at administrere en sådan ordning.

6.
Budget til orientering: (formanden)
Formanden fremhævede, at der er afsat 10.000 kr. til uddannelse. Man vil gerne have folk til at tage kurser, bl.a. i forbindelse med indførelse af "diplomsejlerskole", et projekt der er udviklet af Dansk Sejlunion.
Peder Jørgensen foreslog at budgettet blev vist for flere år ad gangen.
Ebbe Kildsgaard foreslog at budgettet blev vist sammen med regnskabet. Formanden kunne oplyse, at det havde man planer om at gøre til næste år, så er organisationsplanen på plads, og det er denne der lægger grundlaget for budgettet.

7.
Indkomne forslag:

Lene Krogh foreslog, at der skulle nedsættes et udvalg der skulle finde en løsning på en adgang fra klubhuset, over stensætningen til stranden, til brug for morgenbadere og surfere.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at oprette udvalget.

§4 stk. 1

Næsten enslydende forslag fra Peder Jørgensen og bestyrelsen blev grundigt omdiskuteret. Der blev stillet enkelte justeringer til forslagene, men ingen vandt gehør. Størst interesse samlede sig om Peder Jørgensens forslag, der herefter gik til afstemning.

Der blev afgivet 16 stemmer for, forslaget blev ikke vedtaget.

§4 stk. 2

Ingen kommentarer, forslaget blev vedtaget med 28 stemmer, til endelig beslutning på ny general-forsamling.

§5 stk. 2 (bestyrelsens forslag 1)

Bestyrelsens forslag vedtaget med 33 stemmer, til endelig beslutning på ny generalforsamling.

§6 stk. 7 (bestyrelsens forslag 1)

Bestyrelsens forslag vedtaget med 33 stemmer, til endelig beslutning på ny generalforsamling. (ordlyden blev tilrettet på generalforsamlingen).

§6 stk. 7 ser herefter således ud:

  1. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. Det er dog en betingelse, at vedkommende har været medlem i minimum 3 6 måneder på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Det er dog en betingelse, at vedkommende er blevet medlem senest 1 august i
året for generalforsamlingens afholdelse.


Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde hvor andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt et medlem er i restance med kontingentet, har vedkommende ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§6 stk. 8

Peder Jørgensen forslag gik efter en kort forklaring fra formanden til afstemning.

Forslaget vedtaget med 28 stemmer, til endelig beslutning på ny generalforsamling.

§6 stk. 12

Ebbe Kildsgaards forslag blev vedtaget med 28 stemmer, til endelig beslutning på ny general-forsamling.

§8 stk. 1

Peder Jørgensen forslag blev efter en del diskussion sat til afstemning.

Forslaget fik 9 stemmer for, og blev således ikke vedtaget.

Pause – æbleskiver – gløgg!

§8 stk. 4

Ebbe Kildsgaards forslag fik ingen kommentarer.

Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer, til endelig beslutning på ny generalforsamling.

8.
Foreslået til bestyrelsen blev:
Jesper Fahnøe
Lars Thyme
Søren Jensen
Søren Lambertsen

Valgt blev: 
Jesper Fahnøe
Lars Thyme
Søren Jensen

Suppleanter: 
Søren Lambertsen
Vagn Krammer

9.
Ingen valgt.

10.
Valgt til revisorer: Genvalg: Ernst Henriksen og Gunnar Kondrup

Valgt til suppleant: Genvalg: Jens Konge

11.
Eventuelt:

Jens Larsen foreslog at pladsudvalget skulle have en traktor til at holde græsset på pladserne.

Paul Jakobsen (medlem af udvalget) mente ikke der er plads til at komme rundt mellem bådene med en traktor.

Finn Bojsen foreslog, at der blev oprettet et morgenbader-udvalg, der skal styrke den direkte kontakt mellem morgenbaderne og bestyrelsen. Efter flere positive indlæg, bl.a. fra Per Vilstrup, opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at etablere et sådant udvalg.

Per Nielsen var utilfreds med at generalforsamlingen blev afholdt på en Mortensaften, han var bange for at anden blev kold inden han nåede hjem !!!

Per N. havde kontakt til en tidligere skipper på Nordkaperen, og tilbød at formidle et foredrag til en klubaften.

Per N. sponserede en "vejrstation" til klubben, så vi kan se hvad "snoren" kan give os af oplysninger om vind og vejr !!!

Der blev udtrykt ønske om et hjertestarter kursus på en af klubaftenerne.

Formanden efterlyste emner til vinterens klubaftener.

Der blev udtalt tak med applaus til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og erklærede general-forsamlingen for afsluttet.

10. november 2011
Jens Konge
(referent)