HBS generalforsamling 26. november 2008  

Referat

1. Valg af dirigent:

Ebbe Kildsgaard blev valgt.

2. Valg af referent og stemmetællere:

Referent:                    Jens Konge
Stemmetællere:          Tage Kristensen, Per Nielsen

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Beretningen blev fremlagt af formanden.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til beretningen, der herefter er godkendt.
Se beretningen her. 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab:

Regnskabet blev fremlagt af Tage Kristensen.
Revisorerne havde ingen bemærkninger til regnskabet.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til regnskabet, der herefter er godkendt.

5. Bestyrelsens forslag til kontingenter.

Uændret kontingent blev foreslået.

Forslaget blev vedtaget. 

6. Forelæggelse af budget til orientering:

Formanden fremlagde budgettet, der ikke afviger væsentligt fra foregående års budgetter.
Generalforsamlingen var tilfreds med budgettet.

7. Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Ole Holmgaard Jensen, Claus I. Nielsen og Jens M. Larsen forlader bestyrelsen.

Genvalgt blev: Thomas Krogsgaard
Nyvalgt blev: Nils Kragh
Finn Friis
Jens Peter Riber
Suppleanter: Frederik Jensen
Per Vilstrup

Bestyrelsen består herefter af:

Finn Friis
Finn Bojsen
Gitte Engelund
Jens Peter Riber
Jeppe Schmiegelow
Nils Kragh
Thomas Krogsgaard

9. Valg af junior bestyrelsesmedlemmer:

Der er p.t. ingen juniorer repræsenteret i bestyrelsen, og der er ingen kandidater.
Bestyrelsen opfordres til at være vågen for eventuelle kandidater.
Bestyrelsen vil gerne have junior repræsentanter.
Bestyrelsen opfordres til i løbet af sæsonen at afholde møde med alle juniorsejlere for at få en ide om deres ønsker og behov.

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

        Genvalg til alle: revisorer Gunnar Kondrup og Ernst Henriksen, samt revisorsuppleant Jens Konge.

11. Klubhusbyggeri:

Finn Bojsen gav følgende orientering:
Der forventes byggestart i sommeren 2008, indsigelser har udskudt starttidspunktet.
Lokalplanen forventes vedtaget i november, hvorefter tilbud indhentes. Hvis dette er tilfredsstillende kan der laves politisk vedtagelse i januar, og byggestart kan ske i begyndelsen af marts. De kraftige prisfald der sker i byggemarkedet i øjeblikket kan blive en fordel, da dette kan betyde, at projektet kan holdes indenfor budgettet.
Indsigelserne kan HBS ikke gøre noget ved, da byggeriet foretages af kommunen, og HBS kommer kun til at stå som brugere. HBS blander sig derfor ikke i byggeriet og husets arkitektoniske udformning.
Når byggeriet går i gang, får HBS adgang til at anvende håndværkernes faciliteter (bad, omklædning, opholdsrum m.v.).
Status nu:
Detailprojektering er i gang.
Efterfølgende skal HBS i gang med planlægning af indretning og faciliteter for sejlerne
Spørgsmål fra Per Vilstrup: hvorledes bliver parkeringen ved klubhuset?
Finn Bojsen svarer, at der laves 2 handicap pladser, og at der i øvrigt skal parkeres på det nuværende areal. Ved behov vil  der blive taget kontakt til kommunen.
PV: Skal HBS stille frivilligt arbejde til rådighed?
FB: Huset leveres færdigt, dog med underetage som råhus, der dog forventes færdiggjort indenfor budgettet. Frivilligt arbejde vil kun komme på tale som en nødløsning.
Spørgsmål fra Per Nielsen: Bliver der indrette motionsrum/faciliteter?
Finn Bojsen svarede, at det ikke er med i planerne på nuværende tidspunkt, men at bestyrelsen vil tage det op, hvis behov viser sig - muligvis som en vinteraktivitet.
 

Finn Bojsen rundede orienteringen af med, på bestyrelsens vegne, at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde i klubben.
Tage Kristensen fik en velfortjent tak for sit arbejde som administrator for klubben.

 12. Eventuelt:

Steen Andersen, Syrenvænget 2 gav, på vegne af en gruppe beboere på Syrenvænget, udtryk for at man ikke mener huset er pænt, og at det ødelægger udsigten for ejendommene på landsiden af klubhuset.
SA mener, at billedet der har været i Hjerting Posten er misvisende. Gruppen har fået en uvildig landmåler til at lave tilsvarende billeder, som de mener er mere realistiske.
Gruppen har foreslået kommunen at vende huset 90º, så det kommer til at ligge med gavlen mod gaden.
SA oplyser, at en dame har fået et ubehageligt svar fra klubben på en henvendelse.
Finn Bojsen beder om at henvendelser til klubben rettes til bestyrelsen,
så ubehagelige besvarelser kan undgås. Bestyrelsen kender ikke den omtalte henvendelse.
Finn Bojsen: Vi har haft meget kontakt med kommunen, og vi har hele tiden forsøg at få et byggeri der er så skånsomt for omgivelserne som muligt. Vi mener, at vi er nået et stykke fra det resultat, der forelå da arkitekt konkurrencen var færdig. Vi føler, at vore muligheder for at påvirke nu er udtømt.
Vi vil gerne i dialog og se de forslag der måtte fremkomme, da det er svært, for ikke at sige umuligt, at forholde sig til noget der ikke ligger rimeligt fast. Vi har ikke specielle krav til husets udseende. Vores ønsker om plads og faciliteter er blevet fastlagt med kommunen for længe siden, og herefter har vi ikke haft indflydelse på udformningen.
Vi respekterer Steens holdning, og håber vi kan have et godt forhold til vore naboer.
Per Nielsen siger tak til bestyrelsen for det høje aktivitetsniveau, og tilføjer en kraftig opfordring til medlemmerne om at benytte søndagssvømningen på Vestervangsskolen - tag gerne familien med - siger Per.

Anders C. Bjørnshave-Hansen opfordrer bestyrelsen til at lave et udvalgsmøde med ungdomssejlerne et par gange om året.

Ole Holmgaard Jensen: Kajakaktivitet kan være en mulighed i klubben, men der skal en leder til for at det kan realiseres.
Nils Kragh: En kajakafdeling og en juniorafdeling vil kræve store investeringer i materiel. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
En kajakroer der i dag henvender sig til klubben vil blive godt modtaget, men der er ikke specielle faciliteter til kajakroere.

Bruno Malzard spørger om bestyrelsen gør noget for at holde på de Optimister, der bliver for gamle til denne båd.
Gitte Engelund: Vi søger i øjeblikket sponsorer, specifikt til materiel til at fastholde de unge sejlere.
Maria Lippa rejser fra byen, men efterlader sin jolle til HBS.
Finn Bojsen: Vi søger sponsorpenge til udskiftning af gamle Optimistjoller og sejl. Det ser ud til at give så meget, at der kan blive overskud til at anskaffe ungdomsjoller.
Jolletypen er endnu ikke fastlagt.
Per Vilstrup spørger: Henvender man sig til gymnasier og andre undervisningsinstitutioner med tilbud om sejlads.
Gitte: Med Dansk Sejlunions "Ungdomsvenlig Sejlklub" får vi materialer og hjælp til at rekruttere unge.
HBS søger samarbejde, i første omgang, med lokale folkeskoler og deres idrætsafdelinger.
Tage Kristensen siger tak for en sjov og god tid i bestyrelsen.
Per Nielsen: Landtransportskolen kan lave et arrangement, hvor vi kan komme ud og se skolen, prøve nogle af de store biler, og måske få et minicheck af kørekortet.
Dirigenten sagde tak til bestyrelsen for et stort arbejde, og takkede forsamlingen for god ro og orden under mødet.
Mødet sluttede kl. 21.00 - og så var der æbleskiver og gløg.

27. november 2008 - Jens Konge Rasmussen (referent).


Formandens beretning.


Administratoren fremlægger regnskabet.