HBS generalforsamling 22. november 2007  

Referat

1. Valg af dirigent:

Ebbe Kildsgaard blev valgt.

2. Valg af referent og stemmetællere:

Referent:                    Jens Konge
Stemmetællere:          Gitte Engelund, Poul Erik Jensen, Jeppe Schmiegelow

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Beretningen blev fremlagt af formanden.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til beretningen, der herefter er godkendt.
Se beretningen her.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab:

Regnskabet blev fremlagt af kassereren.
Revisorerne havde ingen bemærkninger til regnskabet.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til regnskabet, der herefter er godkendt.

5. Bestyrelsens forslag til kontingenter.

Følgende forhøjelser blev foreslået:

Surfer m. box    + 50,- kr    (til 700,- kr)
Surfer u. box    + 50,- kr    (til 350,- kr) 

Bruno foreslog speciel kontingent for sejlerskole elever.
Efter flere meningstilkendegivelser blev bestyrelsen opfordret til at se nærmere på emnet.

Forhøjelserne blev vedtaget.

 

Jolleplads senior
Jolleplads junior

1000,-
600,-

Junior: under 22 år. - Senior: over 21 år. pr. 30. sept.

 


Opti. incl. klubjolle 1
Opti. incl. klubjolle 2
Opti. incl. klubjolle 3
Opti begyndere incl. jolle
Optimist egen jolle


1200,-
900,-
600,-
300,-
400,-

 

 


Surfere 

Surfer m. boks


300,-
650,-


Forhøjes til 350,- kr.
Forhøjes til 700,- kr.

 


Aktiv u. båd senior
Aktiv u. båd junior
Optimist forældre


500,-
400,-
400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Forelæggelse af budget til orientering:

Kassereren fremlagde budgettet, der ikke afviger væsentligt fra foregående års budgetter.
Generalforsamlingen var tilfreds med budgettet.

7. Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Jens Peter Riber og Tage Kristensen forlader bestyrelsen efter flere års ihærdigt arbejde for klubben.

Genvalgt blev: Jeppe Schmiegelow
Nyvalgt blev: Gitte Engelund
Finn Bojsen
Suppleanter: Poul Erik Viuf
Nils Kragh

9. Valg af junior bestyrelsesmedlemmer:

Der er p.t. ingen juniorer repræsenteret i bestyrelsen, og der er ingen kandidater.
Bestyrelsen opfordres til at være vågen for eventuelle kandidater.
Bestyrelsen vil gerne have junior repræsentanter.
Bestyrelsen opfordres til i løbet af sæsonen at afholde møde med alle juniorsejlere for at få en ide om deres ønsker og behov.

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

        Genvalg til alle: revisorer Gunnar Kondrup og Ernst Henriksen, samt revisorsuppleant Jens Konge.

11. Klubhusbyggeri:

        Finn Bojsen fremlagde tegninger (se tegninger her) og redegjorde for huset, omgivelserne og indretningen på fornem vis.
        Lokalplanen kan ses her.
        Kassereren gjorde rede for økonomien, som den ser ud i dag, og det fremragende forarbejde der er udført.
        (se oversigt her)

 12. Eventuelt:

Kurt ønsker mere fyldestgørende referater fra bestyrelsesmøderne. Problemet har været drøftet i bestyrelsen. Det er ikke altid let at få det hele med, man skal også tage hensyn til, at det er frivillig arbejdskraft der udfylder de forskellige funktioner.
Finn udtrykker ønske fra klubhusudvalget om at modtage ideer til klubhuset fra medlemmerne. Det kan omhandle indretning, udenomsarealer o. lign.

Ansøgning om fondsstøtte koordineres af Formanden og Finn, der gerne modtager forslag til sponsoremner fra medlemmerne.

Bjarne foreslår et ’kend hinanden møde’ med alle udvalgsformænd.

Gitte foreslår indsats for at få flere medlemmer.
Formanden
vil gerne have flere medlemmer, men advarer mod at gå for stærkt frem, da der på nogle områder mangler instruktører. Det gælder især trænere til Kite-surfere og Optimister.
Vi kan vente stor tilgang i Kite gruppen.
Jens Konge, HBS kan gøres mere synlig ved at bringe resultater fra kapsejladser og beretning fra arrangementer i Jyske Vestkysten, Hjerting Posten og andre lokalområde aviser.
Video optagelser til brug på lokale TV stationer er også en mulighed.
Jeppe slår et slag for at flere skal komme til svømning på Vestervangsskolen søndag formiddage. Se tiderne på ’Aktivitetssiden’.
Afriggerfesten roses af alle. Enighed om at den skal gentages næste år.
Fest for børn. Der kan evt. laves lidt mere ud af fastelavnsfesten.
Bruno foreslår samlede arrangementer for hele klubben, med alle klubbens fartøjsgrupper på vandet samtidig. Det kan afsluttes med hygge/fest i klubhuset. Det kan evt. være et samlet klubmesterskab.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede med æbleskiver og gløg.

22/11-2007 Jens Konge Rasmussen (referent).