Ho Bugt Sejlklub
Generalforsamling 24. november 2004 kl. 19.00
i Mødestedet, Sædding Centret.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

1.            Valg af ordstyrer.  
Formanden foreslog Ebbe Kildsgaard som dirigent.
Ebbe blev enstemmigt valgt.
Ebbe konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at den dermed var lovlig og beslutningsdygtig.
Som stemmetællere valgtes Ernst Henriksen og Per Vilstrup.

2.            Valg af referent.
Jens Konge Rasmussen blev valgt som referent.

3.               Bestyrelsens beretning.
Formanden, Poul Erik Viuff, fremlagde bestyrelsen beretning for det forgangne år.

Den fulde beretning kan ses på siderne der gemmer sig under dette link, KLIK HER.

Her skal kort nævnes at formanden omtalte sammenlægningen mellem Esbjerg Surfklub og HBS, og at sammenlægningen ser ud til at fungere fint.
En fællesdag med mulighed for at prøve forskellige aktiviteter blev ikke til noget, da de frivillige kræfter svigtede.
Bestyrelsen og trænerne havde en hyggelig og sjov aften sammen på Fun World her i efteråret, "det skal være sjovt at være leder i HBS", som formanden udtrykte det.
I foråret startede klubben med 2 aftener med kapsejladsregler.
Jollepladsen blev renoveret af Esbjerg Kommune.
Optimisterne havde en svær sæson, da det kneb med at skaffe ledere. I en periode var der faktisk kun nogle forældre og Michael Jørgensen, der her blev takket for et stort arbejde.
Surferne kunne melde om god aktivitet, og Jens Larsen fik tak for et stort arbejde med surfskolen.
Hobie Cat har, takket være Bjarne Lindquist, haft god gang i undervisningen, og blandt de arrangerede stævner har der været Spring Cup for Hobie Cat 14 og 16.
Wayfarerne har været meget aktive, sejlerskolen har haft mange elever, styret af Per Allerød, og onsdagssejladserne har haft god tilslutning under dygtig ledelse af Ebbe Kildsgaard. I vinterhalvåret er såvel klubbens som private både blevet efterset og renoveret i havnelokalerne, med kyndig hjælp fra gamle erfarne jollesejlere. I samarbejde med Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning afholdt klubben i efteråret en "praktisk sejlads weekend", med mange deltagere fra HBS og fremmede klubber.
Der har været ansøgt om et nyt klubhus hos Esbjerg Kommune. Der afsættes ikke beløb i budgettet til dette i årene 2005 til 2008, men der er svaret, at "forslaget om tilskud til etablering af et nyt klubhus for Ho Bugt Sejlklub indgår i udarbejdelse af en samlet renoveringsplan for promenaden i Hjerting".
På forespørgsel har bestyrelsen fået et lidt mere præcist og positivt svar. Svaret er ikke officielt, så det er ikke korrekt at oplyse om de nærmere detaljer her.

Som nævnt ovenfor kan den fulde beretning læses her!

4.                        Regnskab:
Kassereren, Tage Kristensen, fremlagde regnskabet.
Tage forklarede at der ikke var tal, sammenlignelige med tidligere regnskabstal, da regnskaber omfatter 12 mdr. for HBS og inkluderer 9 mdr. vedrørende Esbjerg Surfklub, der nu er lagt sammen med HBS.

Der blev spurgt til udregningen af det kommunale tilskud.
Tage gav en kort redegørelse, der mundede ud i at det er et udregningssystem der er baseret på medlemmernes aldersfordeling, og faktiske udgifter til drift og vedligehold, holdt op mod den pulje der er til rådighed hos kommunen.

Der blev spurgt til den forsikring HBS har i kraft af medlemskab af Dansk Sejlunion, omfattende ledere/trænere.
Tage oplyste at dette var en ansvarsforsikring der skal dække ledere og trænere hvis der sker uheld i klubbens regi.

Tage gjorde rede for de økonomiske forhold om tyveri af en af klubbens motorer fra jollepladsen.
Tage gjorde rede for de økonomiske forhold om motor fra Surfklubben, der har været forkert behandlet af uvedkommende.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

5.               Kontingent for det kommende år:
Bestyrelsen forslog uændret kontingent.
Der blev sat spørgsmålstegn ved det rimelige i taksterne for A og B optimister.
Efter flere indlæg såvel for som imod disse takster, blev bestyrelsens forslag sat til afstemning.
14 stemte for, og 1 stemte imod.
Forslaget var dermed vedtaget.

6.               Budget for det kommende år:
Tage fremlagde et vel gennemarbejdet budget for 2005 til orientering.

7.               Indkomne forslag:
Ingen.

8.            Valg af bestyrelse:
Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Poul Erik Viuff (ønsker ikke genvalg).
Bruno Malzard (ønsker ikke genvalg).
Jesper R. Madsen (ønsker ikke genvalg).
Ole Holmgaard Jensen.

Flg. medlemmer blev bragt i forslag af bestyrelsen:

Anders Bjørnshave-Hansen
Jens Larsen
Bent Lassen
Ole Holmgaard Jensen.

Der blev ikke opstillet modkandidater til bestyrelsens forslag der dermed blev valgt.

Der skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Flg. blev foreslået:

Henrik Fur
Lars Hjort Jensen

Begge blev valgt.

9.            Valg af junior bestyrelsesmedlemmer:
De nuværende junior medlemmer af bestyrelsen er ikke længere bosat i byen, og er derfor ikke disponible til bestyrelsesarbejdet. Da bestyrelsen ikke havde nye i forslag, og der ikke var fremmøde af juniorer, blev det besluttet at give bestyrelsen fuldmagt til at finde medlemmer  til disse poster.

10.          Valg af revisorer og revisorsuppleant:
På valg var:

Gunnar Kondrup
Ernst Henriksen
Per Allerød (suppleant)

Alle blev genvalgt.

11.               Eventuelt:
Der lød en kraftig opfordring til at deltage i livredder prøven på søndag d. 28/11-2004 kl. 10.00, i svømmehallen på Vestervangsskolen.

I øvrigt lød der en opfordring til at komme til svømningen hver søndag formiddag kl. 10.  

Jens Peter Riber:
Ros til den afgående formand for det store og  gode arbejde for klubben. Applaus fra medlemmerne.
Tage Kristensen takkede ligeledes formanden for godt og reelt samarbejde i bestyrelsen.

Anders Bjørnshave-Hansen foreslog at bestyrelsen skulle finde en gave til den afgående formand. Bred enighed om forslaget.

Lars Hjort Jensen, og Ole Holmgaard Jensen påtænker start af undervisning i den teoretiske del til duelighedsbevis. Tankerne støttes af medlemmerne, så der arbejdes videre med at få projektet i  gang, helst allerede i denne vinter.

På forespørgsel blev det oplyst at alle følgebåde kan benyttes al såvel sejlere som surfere.

Dirigenten takkede de fremmødte medlemmer for god ro og orden under mødet der sluttede kl. 21.

Esbjerg d. 24. november 2004.

____________________________________
Dirigent – Ebbe Kildsgaard
___________________________________
Referent – Jens Konge Rasmussen