Ho Bugt Sejlklub
Ekstraordinær generalforsamling 11. marts 2004 kl. 19.00

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

1.            Valg af ordstyrer.  
Formanden foreslog Ebbe Kildsgaard som dirigent.
Ebbe blev enstemmigt valgt.

Ebbe konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at den dermed var lovlig og beslutningsdygtig.

Som stemmetællere valgtes Vagn Kramer og Per Grumsen

2.            Valg af referent.
Jens Konge Rasmussen blev valgt som referent.

3.               Godkendelse af nye vedtægter.
Tage Kristensen forelagde de nye vedtægter, idet han begyndte med et par ord om det forudgående arbejde.

Vedtægterne var næsten færdige da Esbjerg kommune dukkede op med forslag og krav til foreningsvedtægter. Disse ønsker blev indarbejdet og første udgave blev lagt på klubbens hjemmeside, med opfordring til medlemmerne om at komme med kommentarer. Dette medførte flere mindre rettelser, der blev indarbejdet i forslaget og offentliggjort på hjemmesiden.

Paragrafferne blev gennemgået og kommenteret som følger:
§ 1 Ingen kommentarer.
§ 2 Ingen kommentarer.
§ 3 Ingen kommentarer.
§ 4 Enkelte uddybende bemærkninger vedr. papirgangen ved ind- og udmeldelse.
§ 5   Ingen kommentarer.
§ 6 – 2.

Generalforsamlingen er positiv for indkaldelse af generalforsamling pr. mail.
Medlemmer uden adgang til mail kan melde sig og få tilsendt pr. brev.
Bestyrelsen fastlægger den praktiske procedure.

§ 6 – 9. …..begæring af det enkelte medlem, skal (”alle” slettes) afstemninger og valg….
§ 7

Indkaldelse pr. mail accepteret.
Der sættes tidsfrist på for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, efter   krav fra en kreds af medlemmer. ( se gamle vedtægter).

§ 8 – 1.

Forslag 2 blev valgt.
1b. andet afsnit ændres til: tre medlemmer er på valg i lige år, resten i ulige år.

§ 8 – 2 til 11 Ingen kommentarer.
§ 9 Ingen kommentarer.
§ 10 - 5 Nogle begreber om forsikringsdækning af ledere blev uddybet.
§ 11 Ingen kommentarer.
§ 12 Ingen kommentarer.
§ 13  Ingen kommentarer.
§ 14 Ingen kommentarer.
Afstemningen gav flg. resultat: 27 for forslaget.
0 imod forslaget.
1 undlod at stemme.

4.            Valg af bestyrelse:
Det blev vedtaget at vælge 7 bestyrelsesmedlemmer.

Flg. blev bragt i forslag af den siddende bestyrelse:

Poul Erik Viuff
Bruno Malzard
Jens P. Riber
Ole H. Jensen
Tage Kristensen
Rasmus Graarup (kontaktperson surferne)
Jesper Madsen (surfer boksmand / container)
Jørgen Mortensen

Otte opstillet, syv skulle vælges. Det blev besluttet at man stemte ved at angive hvem af de otte der ikke skulle med i den nye bestyrelse.

Fravalgt blev: Jørgen Mortensen.

Flg. junior medlemmer blev foreslået til bestyrelsen:

Hans Henrik Riber
Søren S. Jensen
Jeppe Grumsen

5.            Valg af suppleanter til bestyrelsen
Der skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Flg. blev foreslået:

Jørgen Mortensen
Per Nielsen
Jørgen Jørgensen
Henrik Fur

Jørgen Mortensen og Henrik Fur blev valgt.

6.            Valg af revisorer og suppleant
Genvalgt blev:

Revisorer:
Ernst Henriksen
Gunnar Kondrup
Revisorsuppleant:
Per Allerød

7.               Eventuelt
Tage gav oplysninger om klubbens nuværende medlemstal.

Tage gav oplysninger om den nyrenoverede jolleplads og dens benyttelse.

P.gr.a. tilsåning med græs må de to inderste rækker standpladser ikke benyttes før efter 1. maj.

Sten Andersen gav udtryk for, at han mener øget belastning på området vil give problemer for badende og beboere.

Bruno Malzard pointerede, at badende ikke nødvendigvis behøver at placere sig helt tæt på rampen, og dermed komme i kollision med sejlere og surfere.

Fra surferside blev det oplyst at man aldrig var blevet konfronteret med klager fra badende i Hjertingområdet.

Dirigenten takkede de fremmødte medlemmer for god ro og orden under mødet, og takkede den gamle bestyrelse for det store arbejde der har været udført i forbindelse med sammenlægningen med Esbjerg Surfklub og udarbejdelsen af forslag til nye klubfaciliteter. 

Finn Bojsen fremlagde derefter det sidst nye skitseforslag til et nyt klubhus for Ho Bugt Sejlklub.

Skitserne er lagt ud på HBS hjemmesiden

Esbjerg d. 11. marts 2004.

________________________________ ________________________________
Dirigent – Ebbe Kildsgaard Referent – Jens Konge Rasmussen