Ho Bugt Sejlklub
Generalforsamling 26. november 2015

 

Referat:

Formanden bød velkommen, og gik til pkt. 1.

 

1.  Valg af dirigent:

Formanden foreslog Ebbe Kildsgaard.
Ebbe blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig efter gældende vedtægter.

 

2.  Valg af referent og stemmetællere:

Jens Konge Rasmussen blev valgt til referent.
Finn Bojsen, Tommy Lund Nielsen og Jan Nielsen blev valgt til stemmetællere.
 
3.  Bestyrelsens beretning:

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der kan ses her.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
 

4.  Fremlæggelse af foreningens regnskab:

Det offentliggjorte regnskab blev fremlagt af kassereren.

Der var uddybende spørgsmål med svar fra formand og kasserer blandt andet følgende.
En udgift for Wayfarer på ca. 26.000,- kr. indeholder udgifter til presenninger, en del mindre ting samt et beløb til Feva joller. Alle kontingenter var opført under et, fordi kassereren fandt det for tidrøvende og uden værdi at skille kategorierne fra hinanden.

 

5.  Fremlæggelse af budget til orientering:

Budget for 2016 blev fremlagt og gennemgået af formanden.
Der er skaffet sponsorpenge til anskaffelse af to nye Wayfarerjoller samt til renovering af gamle Wayfarerjoller.

Der var ingen væsentlige kommentarer til budgettet.

 

6.  Fastsættelse af kontingenter:

Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til kontingenter. Grundkontingentet for seniormedlemmer forhøjes fra 600,- til 700,- kr. Øvrige kontingenter er uændrede.

Peder Jørgensen foreslog, at morgenbaderne skulle betale halv pris, da han mente, at morgenbaderne ikke brugte så mange faciliteter som sejlerne.

Fra flere sider blev det påpeget, at der ikke var tale om brugerbetaling for de enkelte faciliteter, men at vi alle betalte til det fælles formål. Det blev fremhævet, at pengene for en stor del går til klubbens ungdomsarbejde, der skal munde ud i en fremtidig medlemsskare til klubbens videre beståen. Der var bred enighed om, at vi har et billigt kontingent sammenlignet med mange andre klubber.

Efter afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget.

 

7.  Indkomne forslag:

Der var 2 rettidigt indkomne forslag, som blev rettidigt bekendtgjort på hjemmesiden (19. november 2015).

Fra bestyrelsen: 

Formanden fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag

Vedtægter §8, stk. 1 ændres således:

"Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer,"
Ændres til:
"Bestyrelsen består af syv medlemmer,"

Ændringen skal imødekomme et ønske fra Esbjerg Kommune om at angive et fast antal medlemmer af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Bestyrelsen kan for endelig vedtagelse af forslaget, herefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, til at opfylde vedtægternes krav til en vedtægtsændring.

Fra Thomas Krogsgaard:

Thomas accepterede, at hans forslag behandledes som 4 delforslag

1.      Brug af motorjoller

Forslag 

Har man ikke før har sejlet nogen af motorjollerne, skal man, før man må sejle dem, undervises kort i brug af dem. Man skal altid efter brug sørge for, at der er benzin på tanken, så de hurtigt kan sættes i vandet i en nødsituation. Lige som man også ved brug af klubbens gummibåde altid efter brug skal sørge for, at disse er pumpet hårdt. Brugerne af klubbens joller skal vide, hvem der skal kontaktes, hvis man laver skader på jollen, så denne hurtigst muligt kan blive repareret. 

Debat 

Der var flere indlæg, der var overvejende positive over for forslaget. Martin Jeppesen oplyste, at der på hjemmesiden er information om brug af jollerne. Jan T Nielsen foreslog checkliste til brug, når man afleverer en båd. 

Konklusion 

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at opdatere bestemmelserne for brug af motorjollerne. 

2.      Brugerbetaling

Forslag

Der skal være en form for brugerbetaling for brug af såvel sejl- som motorjoller. Bestyrelsen fastsætter beløbet. Ved booking til udenbys/lokale weekend kapsejladser, pinseture, Rantzausmindetræf eller lignede skal der naturligvis være et fradrag i prisen. 

Debat 

Der var flere indlæg, de fleste overvejende imod brugerbetaling. Simon Nørgreen og Lars Thyme mente, at frivillige ikke bør betale, da de ikke er betalt for deres arbejde i klubben. Martin Jeppesen mente, at det var for uoverskueligt at opkræve betaling for benyttelse af jollerne, og udgiften til benzin vil kun være en lille procentdel af det samlede benzinforbrug. Ebbe Kildsgaard oplyste, at da vi tidligere havde betaling for at benytte wayfarerjoller, var det ikke noget problem at opkræve gebyrerne. Formanden mente, at klubben er interesseret i så mange aktiviteter som muligt, og i at materiellet udnyttes optimalt.

Konklusion 

Forslaget blev forkastet. 

3.      Bookingsystem 

Forslag

Der skal være et booking system, så hvis man planlægger en tur med sin kone, kæreste eller børn er sikker på, at den jolle man vil sejle, også er til rådighed på det givne tidspunkt. Gerne et online booking system, så man hjemme fra kan tjekke, om der er nogen frie joller.
Om man er bådsmand, motormand, pladsformand, flagformand, værkstedsmand… eller nogen anden form for mand skal man max kunne have EN’ ubrugt booking, således at man ikke gennem en sæson f.eks. kan booke hver søndag i ulige uger.
Sejlerskolerne har ALTID 1. ret til jollerne.

Debat

Der var flere indlæg, overvejende for forslaget. Jens Larsen mente, at booking er en god ide. I sommer savnede sejlerskolen en jolle op til sommerferien. Det viste sig, at den var taget med til Rantzausminde. Flere ønskede booking online, så man hjemmefra kan se, om den ønskede jolle er ledig, og flere mente, at booking giver indblik i, hvem der sidst har sejlet en jolle.

Konklusion

Forslaget blev vedtaget.

4.      Sikkerhed

Forslag

Der skal altid være en funktionsdygtig motorjolle i bådmagasinet til brug for redning.

Debat

Der var generel tilslutning til forslagets intentioner om opretholdelse af et passende sikkerhedsniveau, og almindelig enighed om, at sikkerhedsniveauet allerede er til stede.

Konklusion

Thomas afstod fra at bringe forslaget til afstemning.

 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Bestyrelsen

På valg var:

    Lene Hemmsen (modtog ikke genvalg)
    Søren Lambertsen (modtog ikke genvalg)
    Jesper Fahnøe

Følgende blev foreslået og valgt:

    Lone Bredgaard Thuesen
    Jan S.T. Nielsen
    Jesper Fahnøe  

Suppleanter

Følgende blev foreslået og valgt:

    Jeppe Schmiegelow
    Tommy Lund Nielsen

 

9.  Valg af revisorer og revisorsuppleant:

Revisorer

Følgende blev foreslået og valgt:

    Gunnar Kondrup
    Per Vilstrup   

Revisorsuppleant

Følgende blev foreslået og valgt:

    Jens Konge Rasmussen

 

10.  Eventuelt:

Thomas Krogsgaard havde fået lavet en flot kalender med højvandstider. Kalenderen lå fremme så man kunne bare tage den med hjem til fornøjelse og gavn hele den kommende sæson. Flot initiativ!

Jens Kloster gjorde bestyrelsen opmærksom på, at en sponsor vil give klubben havkajakker.

Finn Bojsen: Vær opmærksom på risikoen med bådtyper vi ikke kender, et fatalt uheld vil give klubben et dårligt ry.

Lars Thyme: Sponsorer skal selvfølgelig dyrkes, men vi har før besluttet, at vi ikke har plads til kajakker.

Sikkerheden skal selvfølgelig være i top. Kajakker kræver trænere og en stram disciplin omkring nye roere.

Der kom forslag om at lægge kajakker under gangbroen langs jollepladsen.

Finn Bojsen: Der bør sættes opslag i de forskellige faciliteter om anvendelse og hvem der skal meldes til ved fejl eller problemer.
Formanden: Der hænger nogle opslag, men det kniber med at de følges.
Bestyrelsen vil se på sagen.

Claus: Samarbejde kan etableres med distancesvømmere.
Vagn Krammer: Stærkt ønske om, at de bruger orange badehætte så de bedre kan ses i vandet.
Lars Thyme: Vi møder ofte distancesvømmerne hernede. Vi opfordrer dem til at undgå at svømme lige ud for klubben – for deres egen sikkerheds skyld – surfere og sejlere har svært ved at se en svømmer i vandet.

Paul Jakobsen: Hvad sker der med Hobierne?
Formanden: De kommer på havnen til renovering.

Skoleafdelingen, Esbjerg Kommune, spørger om nogen i klubben vil stå for undervisning af skoleelever. Der er tale om 2 timers (lønnet) undervisning i sejlads om ugen i en periode. Undervisningen skal helst foregå i skoletiden.

Kurt Clemmensen: Hvad sker der med fugt i kælderen? De tiltag der er gjort er ikke tilstrækkelige.
Finn Bojsen: Der har tidligere være forslag om at blæse var luft fra Messen ned i Magasinet for at tørre lokalet.
Vagn Krammer: Vand på gulvet skal fjernes før vi får bugt med problemet – gulvets fald er forkert, så vandet bliver stående i hjørnerne.
Formanden: Bestyrelsen tager sig af sagen.

Ros til klubben for god modtagelse og åbenhed i surfafdelingen.

Formanden siger tak for godt og engageret arbejde i bestyrelsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Og så var det tid til æbleskiver og gløg!

 

27/11-2015
Ebbe Kildsgaard
Dirigent


Jens Konge Rasmussen
Referent