Dagsorden, bestyrelsesmøde tirsdag 20/11 2013 kl. 19.00 – 21.30: 

Afbud fra Frederik & Martin

1: Godkendelse af referat samt valg af referent.

Referat godkendt

Referent Glenn Ludvigsen

2: Nyt fra formanden

intet nyt fra Formanden

3: Nyt fra kassereren  / økonomi status

-          Årsregnskab

-          Gennemgang udsat til tirsdag hvor Martin kan deltage

Bestyrelsen mødes til planlægning af Generalforsamling tirsdag den 26 kl.19.00

Lars Thyme sørger for indkaldelse

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.

Intet nyt fra Kommune & Samarbejdspartnere

5: Nyt fra udvalgene

Surf afdelingen : Klaus Lund & Lars Thyme arbejder på at udvikle vores surf afdeling yderligere og satser på mere niveau opdeling og større  udvikling.. der evalueres på Young Gun cup og om vi skal have flere surf stævner til klubben.

Vinter aktiviteter :  der trænes Mountainbike hver tirsdag, der planlægges nogle teori aftener, sejlads og kapsejlads. Svømning starter efter jul. Evt. flere hygge arrangementer.

6: Indkommende punkter.

-          Fremtidigt kartotek

-          Vi finder en passende kartotek bestyrer

-          Hvordan skal TORM prisen bruges

-          Glenn & Martin arrangere aktivitets dag hvor alt udstyr rigges til og vi hygger og sejler på kryds og tværs af afdelingerne og afslutter med stor fest om aftenen

-          Generalforsamling

-          Punkter til general forsamling diskuteret, Æbleskiver og Gløgg sørger Jeppe S for

-          Bestyrelsesjulefrokost (Der er reserveret bord til 11 på Sand’s lørdag d. 14/12 kl. 18.30)

-          Gammel & ny bestyrelse deltager

7: Projekter, status på igangværende og nye.

-          Status på og opdatering af opgaveliste.

-          Udsat til næste bestyrelses møde, når general forsamling er vel overstået

8: Eventuelt.

1)      surf afdelingen har fået et godt tilbud fra Dansk sejlunion på nogle brugte rigge med 5,5 M2 sejl, som bestyrelsen har godkendt at købe, da vi mangler disse sejl til  surf afdelingen.

2)      Der er meldt 5-6 surfere til surf instruktør uddannelse kursus 2 i Januar 2014