Ho Bugt Sejlklub

Generalforsamlling 28/11-2013 kl.19:00 i HBS klubhus.

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Ebbe Kildsgaard blev valgt

2. Valg af referent og stemmetællere:
Jens Konge blev valgt til referent.
Jens Larsen og Peder Jørgensen blev valgt til stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.
Se vedhæftede beretning – klik her.        (Referatet følger)
Ingen kommentarer til beretningen.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.  (kan rekvireres hos formand@hbsejlklub.dk)
Regnskabet blev præsenteret af kassereren. Flere poster fik en nærmere forklaring, og spørgsmål fra forsamlingen blev besvaret og uddybet.
Bestyrelsen vil fremadrettet gøre det mere synligt hvornår kontingentet skal være betalt, i år har der været lidt forvirring med blandt andet bankskift.
Ingen kommentarer til regnskabet.

5. Fremlæggelse af budget til orientering.
Formanden fremlagde budget til orientering for medlemmerne.
Budgettet indeholdt estimat på forventet medlemstal og lagde en ramme for den kommende økonomi.

6. Fastsættelse af  kontingenter.
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent, som angivet herunder

  Pris
Voksen Kontingent 600
Ungdoms kontingent 400
Jollepladser 500
Hylder Store 500
Hylder små 300
Skole Ungdoms jolle 500
Skole Ungdoms surfer 500
Skole Voksen jolle 500
Skole Voksen surfer 500

 

Nils Kragh foreslog kontingentforhøjelse på 100 kr. på grundkontingentet.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med bred tilslutning.
Der blev spurgt om mulighed for familiekontingent, søskende rabat el. lign. – bestyrelsen tager dette med i overvejelserne.

7. Indkomne forslag.
Der var ingen rettidigt indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen:
Bjarne Lindquist
Martin Jeppesen
Frederik Jensen
Glen Ludvigsen
Lars Thyme                                             
Jesper Fanøe
Søren Lambertsen
Lene Hemmsen
Suppleanter:
Jeppe Schmiegelow
Jan T Nielsen


(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(på valg, ønskede ikke genvalg)
(genvalgt)
(genvalgt)
(nyvalgt)

(nyvalgt)
(nyvalgt)

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Revisorer:
Ernst Henriksen
Gunnar Kondrup
Suppleant:
Jens Konge


(genvalgt)
(genvalgt)

(genvalgt)

10. Eventuelt.
Thomas Krogsgaard
lagde ud med et ønske om at få en liste sammen med bestyrelsesreferaterne (som der tidligere har været), der løbende viste hvad der var i gære i det fremtidige bestyrelsesarbejde.
Formanden (FM) kunne oplyse, at listen faktisk stadig findes, men kun som internt arbejdspapir. FM havde betænkeligheder ved at udgive listen, da det kunne opfattes som noget der ville blive gennemført nu eller meget snart. Listen er en liste over det man kunne tænke sig at gennemføre, når tid, økonomi og mandskab var til rådighed.
Der var udbredt ønske om at få en sådan "ønskeliste" med referaterne, det kan bl.a. få ’eksperter’ til at melde sig til at løse nogle af opgaverne, eller få medlemmer til at komme med gode ideer/løsninger.

Palle Sennels foreslog at man udsendte foreløbige referater umiddelbart efter bestyrelsesmøderne. Det endelige referat kunne så komme efter godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Det vil give medlemmerne en bedre fornemmelse af hvad der sker i bestyrelsen.

Kurt Clemmensen gjorde opmærksom på lovenes §8 stk. 6: Indkaldelse til bestyrelsesmøde med dagsorden sker pr. brev eller mail senest 8 dage før mødet afholdes.
Overholdelse af dette punkt vil give medlemmerne mulighed for at indsende forslag/forespørgsler til bestyrelsesmøderne.

Søren Christensen ønskede 8 bøjer lagt i rundkreds til brug for juniorsurf træningen. Bøjerne vil også kunne bruges til kapsejladsbaner fro jolleafdelingerne.

Finn Bojsen foreslog, at bestyrelsen ved konstituering tog stilling til, hvem der skulle tage sig af hvilke arrangementer, og uddelegere mest muligt til udvalg, stående eller ad hoc.

Nils Kragh spurgte om, hvor mange der var interesseret i et VHF kursus. Nils vil stå som tovholder for et sådant DS kursus.

FM indbød alle medlemmer til at komme med forslag til aktiviteter. Henvend dig til bestyrelsen, brug vores organisationsplan, og find der ud af hvem du skal snakke med om et arrangement.

Palle Sennels ønskede sig et idekatalog med foredrag, aktiviteter o. lign., kom frem med dine ønsker, og kender du til at underholdende/lærerigt foredrag, så ’syng ud’!

Søren Christensen opfordrede til at HBS meldte sig ind i Naturpark Vadehavet.

FM takkede Lars Thyme for god og helhjertet indsats i bestyrelsen. Kraftig applaus fra forsamlingen til Lars Thyme.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og høstede applaus derfor.

FM takkede for en god aften og bød, traditionen tro på æbleskiver og gløg.

Herefter var der hyggesnak i en times tid inden vi vendte næsen hjemad.

Referent:
29. nov. 2013 Jens Konge