HO BUGT SEJLKLUB


Dagsorden, bestyrelsesmøde tirsdag 13/11 2012:

1: Godkendelse af referat samt valg af referent.

2: Nyt fra formanden

3: Nyt fra kassereren / økonomi status

·         Intet nyt.

·         Rep. af ”Århus-wayfarer”om ca 13.000 kan godkendes, så ”bisserne” kan gå i gang?

4: Nyt fra kommunen / samarbejdspartnere.

5: Nyt fra udvalgene.

6: Indkommende punkter.

7: Projekter, status på igangværende og nye.

·         Bådtrailer

·         Afløbsrende og luftindtag i Magasinet

·         Bruseforholdene i omklædningsrummene

8: Generalforsamling 2012, indkomne forslag.

1. Søren Thomsen.
a) Han efterlyser et sæt synlige sikkerhedsregler. Han tilbyder selv at
være med i et udvalg der definerer et sæt sikkerhedsregler.

2. Finn Bojsen.
a) Opdatering af organisations diagram. (er i gang)
b) Han efterlyser flere arrangementer på aktivitetsplanen.
c) Bedre miljø i magasinet. (som vi har sat i gang)

3. Nils Kragh
a) At der undersøges om mellemgangen mellem Bad og Messen kan lukkes.

9: Eventuelt.

 

Ho Bugt Sejlklub | Bestyrelsesmøde | REFERAT

Tirsdag d. 13 November 2012 kl. 19:00 i Messen

Tilstede var hele bestyrelsen:
Bjarne Lindquist, Lars Thyme, Nils Kragh, Frederik Jensen, Søren Jensen Glen Ludvigsen, Jesper Fahnøe

Referat af Bjarne Lindquist, torsdag d. :

ad 1)

Referatet blev godkendt.

Ad 2)

Kommunen har bedt alle foreninger med faste foreningslokaler om at deltage i en dataindsamling, formålet er at alle foreninger skal betale det samme for benyttelse af egne/lejede lokaler. Det kan tidligst blive aktuelt fra 2014. (BL)

Bassinet syd for den offentlige rampe. Da dette ofte er under vand og vanskeligt at se, vi ved at lave en aftale med Esbjerg Kommune om at vi opmærker bassinet i samarbejde med kommunen.

Der vil blive sat et rengøringsskab op på toilettet i Bad'et, hvor rengøringsmidler beregnet til netop Bad'et skal opbevares.

Bådpladsen er blevet renoveret mod sydvest med armeringsnet, således at den ikke skylles i havet ved næste storm. Vi har stadig lovning på at stensætningen i den sydvestlige del bliver tilført flere sten. Det er stykket mellem Den offentlige rampe og klubbens rampen. (BL)

Penge til husprojekter er skaffet, Bedre miljø i Magasinet, Forbedring af vores låsesystem og døre, Udvendige haner med autostop, etc. (BL)

Opgave listen indføres igen, den giver et godt indblik i hvilke projekter bestyrelsen arbejder med og hvornår de forventes udført.

Ad 3)

Århus, båden sættes i stand, et sjak bruger vinteren på at sætte båden i stand, så den kan indgå i vores flåde. Målet er at få den i samme stand som de øvrige klubbåde. Bestyrelsen bakker op om tiltaget.

Der er sendt rykker ud til de personer der havde glemt at betale for hylder, de er nu alle opdateret.

Ad 4)

Se punkt Ad 2.

Ad 5)

Sejlerskolen for voksne jolle sejler, har venteliste og kunne ønske sig flere både, det falder fint i tråd med at et sjak arbejder på Århus wayfareren som beskrevet under Ad 3. Lige nu er der stor søgning til skolen og der er folk på venteliste. Foruden Århus båden så har vi lånt Blue Water båden, som vi så har forpligtet os til at holde i stand. Alle bådene er på havnen hvor sejlerskolen mødes hver mandag for at vedligeholde disse og gøre dem sejlklar til sæsonen 2013.

Ungdoms surfer. Der er skaffet 10 ungdomsrigge de er givet af Blue Water, nu leder vi efter 10 brædder som passer til riggene, vi vil forsøge at finde en sponsor til de 10 ungdoms brædder. De brædder som er lånt leveres tilbage. (LT)

Følgebåde. Motorerne er klar til service denne vil blive udført i november måned.

Ungdoms joller, Her er der planer om at udskifte noget af det gamle grej, og få bedre mulighed for at deltage i stævner de ønsker trailerne renoveret som der arbejdes på. Ungdoms jolle sejlerne har stor glæde af Diplomsejlerskolen.

Sponsor: Her sidst på sæsonen er der skaffet midler til at anskaffe flere joller til ungdom. Udvalget vil blive styrket, for at skaffe grej til ungdoms surfer.(LT)

Ad 6)

Se Ad 5.

Ad 7)

Bådtrailer, trailerne gennemses og der anskaffes/produceres mindst 1 ny multi trailer, til brug for klubbens aktiviteter og om kan lånes af medlemmerne. Opgaven overføres til opgavelisten.(SJ)

Bedre miljø i magasinet, der er forespurgt på tilbud som vil blive behandlet her i vinter, opgaven overføres til opgavelisten. (BL/FJ)

Ad 8)

Generalforsamling, alle forslag er kommet rettidigt og vil blive behandlet af generalforsamlingen,

 

Følgende punkter tilføjes opgavelisten.

- Jollevogne bestilles, (BL / Jens Konge)

- Trailer, klubben anskaffer / får produceret en multi trailer der kan bruges med HBS standard jollevogne, formålet er at det skal være nemt at fragte vores udstyr til stævner og lignende. (SJ)

- Opsætning af et 'badeforhæng' i badet, en forsøgsopsætning afprøves, formålet er at man kan gå i bad uden at hele gulvet skal gøres vådt. (NK / Thomas Krogsgaard)

- Indmeldelses procedure skal gøre nemmere. (LT)

- A nøgler skal kun være til 'nøgle' personer. (GL / Jens Peter Riber)

- Bedre miljø i Magasinet. (BL/FJ)

- Tilbage levering af lånte surf brædder. (LT)

Referat af Bjarne Lindquist