Ho Bugt Sejlklub | Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 7 februar 2012 kl:19:00 i Messen

Tilstede:

Fraværende:

Dagsorden:

Referat: (bl)

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Organisering af ungdom. Skal vi have en ungdomsleder, der binder ungdoms aktiviteter sammen.
Jo - der skal være bedre sammenhæng mellem aktiviteterne i sejlerskolen, en organisationsændring skal afspejle at der er 2 Store skoler, henholdsvis Voksen & Ungdom. Disse skoler har forskellige fartøjer hvor man kan træne sine færdigheder. Fælles aktiviteter kunne med stor fordel koordineres i f.eks. Ungdom. Et eksempel kunne være den årlige svømmeprøve på Hjerting skole. BL kommer med et forslag.
Information fra udvalgene, hvor det er relevant.
Bådsmænd Wayfarer afventer tøvejr, inden de klargør bådene. Sejlerskolen er godt i gang med at planlægge sæsonen. Følgebådene skal en tur til smed for at få svejst hullerne. Det nye fra Strandadgangsudvalget er at kommunen har kommet opgaven på deres projektliste som skal opgave i 2012, der vil blive en eller anden form for medfiniansering..
Redskab til rekruttering, hvordan gør vi.
Nu bruger metoden "Spørg et medlem, når du møder et", vi vil forsøge med annonce på hjemmesiden, hvor man skal kunne byde ind på et udvalg eller et stykke arbejde. (BL)
Klub arrangementer, der styrker fællesskabet.
Vi er enige om at der skal være fællesarrangementer, det første blive den obligatoriske svømmeprøve for ungdom (NK). Der vil blive arbejdet på et klubmesterskab.
Opfølgning på klubudviklingsmøde.
Gitte Engelund & Karin Lindquist har tilbudt at hjælpe med ungdomsvenligsejlklub, de var ankerkvinderne ved implementering.
Diplomsejlerskole, plan for implementering. Fastsættelse af dato for instruktør/gamleleelver komsammen
Første sejlerskole aften bliver mandag d. 26 marts, instruktører, gamle elever og interreserede er velkommen. Diplomsejlerskolen introduceres. (SJ)
Uddannelse
Som et led i implementering af Diplomsejlerskolen i alle skolerne, inviteres instruktører til deltage i koordineret instruktør uddannelse. Vi har som mål at få 10 personer på kursus i 2012.
Hjerting Festival 15-18 aug. Vil vi deltage?
Ho Bugt Sejlklub deltager, mere indformation senere.
Budget for 2012.
Budget blev kort gennemgået, der er fokus på at budgettet skal holdes, udvalgsformændene er ansvarlige.
Eventuelt:
Der arbejdes på at få opgavelisten reduceret til en liste.

Udgivet: 2012-02-06