HO BUGT SEJLKLUB

Se fotos fra generalforsamlingen her!

Generalforsamling Ho Bugt Sejlklub – 22. nov. 2012

REFERAT

Formanden bød velkommen.

Der blev afholdt 1 minuts stilhed i mindet om Anna Hoffmann.

1.
Valg af dirigent: Ebbe Kildsgaard

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel.

2.
Valg af referent: Jens Konge

Valg af stemmetællere: Claus Ingemann Nielsen og Lene Hemmsen

3.
Bestyrelsens beretning:
Bjarne Lindquist fremlagde bestyrelsens beretning (se bilag).
Nils kommenterede med at gøre opmærksom på at HBS havde deltaget i et FEVA stævne i Kolding.

Beretningen fik bifald.

4.
Fremlæggelse af HBS's regnskab:
Nils fremlagde regnskabet. (kan fås ved henvendelse til kassereren)
Thomas undrede sig over, at benzin forbruget var steget ca. 200% i løbet af de to sidste år.
Nils: der skal leges for at gøre de unge fortrolige med vandet, det koster!
Bjarne: der kommer logbog til bådene, så vi kan følge hvad de bliver brugt til.

Fremlæggelsen fik bifald.

5.
Fremlæggelse af HBS's budget til orientering:
Bjarne fremlagde budgettet for det kommende år. (kan fås ved henvendelse til Bjarne)
Nils oplyser, at der på nuværende tidspunkt er sponsorater for 62.000,- kr. til udstyr og joller.
Bjarne: Aktiviteter på vandet giver respons hos vore sponsorer.

Fremlæggelsen fik bifald.

6.
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen forelagde begrundet forslag om uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget.

7.
Indkomne forslag:

a) (sikkerhedsregler)
Søren N Thomsen var ikke til stede, hvorfor Bjarne oplyste, at man allerede havde aftalt at nedsætte et udvalg til at komme med et forslag.

b) (opdatering organisationsplan)
Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.
Bjarne oplyste, at det er hensigten at der vil komme en opdatering meget snart.

c) (flere arrangementer)
Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.
Bjarne: kom med ideer, vi vil gerne tage det op.
Klemme: Klubaften 1. mandag i måneden, ligesom sidste år.
Karin: "Søredning" er på vej.
Peder Jørgensen: Morgenbaderne har julehygge juleaftens morgen med rødvin, og nytårshygge med champagne nytårsaftens morgen – til de der er i vandet!

d) (bedre miljø i Magasinet)
Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.
Bjarne: bestyrelsen er i gang med forbedring af udluftning i Magasinet.
Gulvvask ordning bliver etableret.
Vi overvejer at klage over udførelsen af gulvet, fald mod afløb er for lille.

e) Torvet (arealet mellem Bad og Messe).
Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.
"Forsamlingen opfordrer / pålægger den kommende bestyrelse for 2012-13 at undersøge mulighed for at lukke mellemgangen mellem Messen og omklædningen".

8)
Valg til bestyrelsen:
Opstillet til bestyrelsen:
Bjarne Lindquist (modtager genvalg)
Glenn Ludvigsen (modtager genvalg)
Frederik Jensen (modtager genvalg)
Nils Kragh (modtager ikke genvalg)
Martin Jeppesen (ny opstillet)
Søren Lambertsen (ny opstillet)

Valgt blev: Bjarne, Glenn, Frederik og Martin.

Opstillede som suppleant til bestyrelsen:
Søren Lambertsen (modtager genvalg)
Vagn Krammer (modtager genvalg)

Begge blev valgt.

9)
Valg af revisorer og suppleant:
Opstillet til revisorer:
Ernst Henriksen (modtager genvalg)
Gunnar Kondrup (modtager genvalg)

Opstillet til revisor supleant:
Jens Konge (modtager genvalg)

Alle blev valgt.

10)

Eventuelt:

Carsten spurgte om lokalet kunne lejes til private formål.
Klart nej fra bestyrelsen. Lokalet kan bookes til arrangementer der har direkte relation til klubben og klubbens arbejde.

Henrik Larsen spurgte om der kunne oprettes en "Køb&Salg" side på hjemmesiden.
Vi prøver at oprette en side. Annoncer sættes på siden ved at en mail sendes til webmaster med den ønskede tekst.
Teksten vil stå på siden til den bliver afmeldt, dog max. 2 måneder.

Vagn Krammer mente bænke på jollepladsen tiltrak familier med børn der ville lege på optimistjollerne.
Det er næppe en løsning at fjerne bænkene, det vil snarere give anledning til at jollerne bliver brugt til at sidde på.
Per Vilstrup: der kommer HBS skilte på bænkene.

Ebbe uddelte præmier for onsdagssejladserne, hvor desværre kun Wayfarer jollerne har været aktive:
Hovedpræmien, pokalen (alle sejladser minus de fem dårligste) Thomas Krogsgaard
Flidspræmien (den der har deltaget i flest sejladser) Thomas Krogsgaard
Højde og fart præmien (vinder af distancesejladserne)
Fire vindere á point: Thomas Krogsgaard, Nils Kragh, Finn Bojsen og Lene Hemmsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Bjarne takkede Nils Kragh for tro og effektiv tjeneste som kasserer og i bestyrelsen.

Klubben var vært ved de traditionelle æbleskiver og gløgg.

22. november 2012
Jens Konge
(referent)


.

Bestyrelses beretning, ved formand Bjarne Lindquist

Velkommen til generalforsamlingen 2012, dejligt at se jer alle igen. Som nogle af jer nok har bemærket så har jeg været lidt optaget af arbejde i denne sæson, jeg har været involveret i 3 store vind turbine projekter i år. Når man har været lidt væk som jeg har så er det ekstra dejligt at komme hjem til en vel organiseret klub, som drives af medlemmerne, alle de frivillige i udvalg skal have stor ros for at drive deres del af Ho Bugt Sejlklub. Det føles rigtig dejligt at så mange mennesker i udvalg har taget ejerskab af klubben og finder fornøjelse ved at bidrage med deres engagement og arbejdskraft. Tusind tak for det.

Inden vi starter selve generalforsamlingen op vil vi mindes Anna Hoffmann ved at holde 1 minuts stilhed. Anna sov ind i Oktober. For dem af jer der ikke kendte Anna, kan jeg sige at hun var en meget ivrig morgenbader, der fik klubben på forsiden af formiddagsaviserne, da hun en vinter morgen forcerede bunker af is i Ho Bugt for bades skulle der. Vi rejser os op og ærer hendes minde med 1 minuts stilhed som starter nu.

Selve beretningen:

Året startede med at vi fik fulgt op på generalforsamlingen 2011, der blev nedsat et morgenbader udvalg, formålet var at skaffe mere direkte kontakt til bestyrelsen derfor tilbød 2 bestyrelses medlemmer at hjælpe udvalget i gang. Der var også et ønske om at lette adgangen til stranden. Et Strandadgangsudvalg fik til opgave at kigge på mulighederne, der blev holdt flere møder og indsatsen har båret frugt, en trappe forbinder nu den nordlige del af bådpladsen med stranden. Den arbejdsform hvor der nedsættes et udvalg, der seriøst arbejder med opgaven vil også fremover blive en af de metoder, som vi flittigt vil benytte os af. Hele princippet med at der er mange medlemmer der gerne vil give en hånd med i et udvalg har givet os en stabil klub, hvor mange får lov til at bidrage med en lille opgave. Der er for nuværende over 50 personer i udvalg.

Sidst i februar kom Danmarks Radio forbi for at filme Jess Thorup, chef træner for EFB, han skulle springe i baljen for at skaffe penge til Danmarksindsamlingen, jo vores faciliteter er blevet kendt vidt og bredt.

I februar havde vi den tilbage vendende begivenhed som vi kalder Kick Off, den er tænkt som en hyggelig dag hvor alle udvalgsmedlemmer belønnes for deres indsats gennem året, i år var vi på besøg hos Esbjerg Skyttekreds. Der fik vi en lektion i skydning dagen endte i Messen til frokost hvor der også blev delt præmier ud til de bedste skytter.

Hele vinteren igennem har der været klubaftner. Til en af disse havde vi besøg af meteorolog Kaj Isen fra Esbjerg Lufthavn. Vi der benytter vinden som drivmiddel ville gerne have klar besked om det var mod nord eller syd der er mest gunstige forhold, det konkrete spørgsmål er selvfølgelig umuligt at svare på og som aftenen skred frem, kunne vi alle forstå at meteorologi er en kompleks størrelse.

Diplomsejler skolen blev løbet i gang af flere omgange med møder og workshops. Det har været hele umagen værd, alle har forstået at kontinuitet i træningen og vel tilrettet lagt undervisning giver resultater. I år er der delt rigtig mange diplomer ud, og der er venteliste på sejlerskolen. For at afhjælpe ventelisterne er der skaffet 2 Wayfarer joller, vi har fået "Århus", en jolle som Århus sejlklub har foræret os, et sjak af medlemmer sætter den i stand i vinter. Blue Water jollen har vi lånt mod at vi kigger efter den. Der er skaffet penge til en Feva mere og 3 nye optimist joller. Plus vi har fået 10 nye surfrigge til ungdom, nu mangler vi blot 10 nye surf brædder hvorpå riggene kan monteres.

Bådpladsen er ved at komme på plads efter renovering af strandpromenaden, vi har flyttet lidt rundt således at Feva jollerne er kommet hen til optimisterne. Og det er således blevet lidt nemmere at overskue det hele for ungdoms jolle trænerne.

På bådpladsen har stål skuret bag spillet har fået en overhaling, der er banket rust og der er grundet og dekoreret det ser rigtig godt ud. Bådpladsen mod syd er blevet armeret og der er blevet sået græs i frisk muld.

Ungdomssurf skole er kommet for at blive, rigtig mange forældre støtter op om aktiviteten, og hvor er det herligt at se at ungerne klemmer på, 15 har fået diplom i år, jo diplomsejlerskolen understøtter også ungdomssurf.

Tursejlads, er ikke kun for joller selv om det er de mest synlige med artikel på hjemmesiden om KristiGrundlovstur. Også surferne slæber deres udstyr til Blåvand og surfer hjem eller omvendt, det er rigtig godt. Alle ture og oplevelser i selskab med andre er som oftest en større oplevelse. Vi ser frem til flere tur beretninger fra alle der giver sig selv chancen for at opleve lidt ud over det sædvanlige. Fanø rundt er oplagt, og selv om det ikke er hvert år en sådan tur lader sig planlægge, så lykkedes det i år for en flok, og det giver inspiration til os der ikke kom med.

Jolle ungdom har været af sted først til Fanø og senere til Neptun cup på Vejle fjord, jo vi er gode til at håndtere grejet især når det blæser. Men i stille vind som på Vejle fjord, der har de lokale sejlere en stor fordel. At komme ud til stævner giver rigtig god inspiration og oplevelser som vi fremadrettet vil understøtte for alle medlemmer af klubben. Allerede nu er der planer om at tage til Middelfart sejlklub med ungdomsjollerne engang i foråret.

Vi afholdt for andet år i træk "Åbent Jysk Mesterskab i Wayfarer joller" 24 både deltog, og igen i år blev det en succes med vind og sælsafari og "Lottes hjemmelavede æblekage". Et rigtig fint arrangement hvor rigtig mange hjælpere fra klubben tilbød at bistå, tusind tak for det. Vi ser frem til igen 2013 måske 2014, hvor vi vist bliver nødt til at sige alle gode gange 3.

Klubmesterskab er blevet afholdt for Wayfarer hvor vi sejler en gennemgående cup som består af resultaterne fra 20 onsdags sejladser med Wayfarer jolle som den dominerende jolle type. Det der glæder mig særligt i år er at vi har fået afholdt et klubmesterskab i windsurfing og kitesurfing.

Når man kigger tilbage på sæsonen 2012, er der måske opstået et lille vacuum efter at det nye klubhus er kommet på plads og bådhuset er ved at være indrettet. Nu er vi så småt ved at finde os selv og vores udstyr i de nye omgivelser. Jeg ser frem til at der afholdes flere arrangementer til glæde for alle medlemmerne i 2013. Og tak for sæsonen 2012.

Bj@rne