Referat
Bestyrelsesmøde
tirsdag den 13.10.2011 kl. 19.00 i klubhuset


Referat  Bjarne Lindquist

   

A. Godkendelse af referat.

Referat blev godkendt.

B. Evaluering af Omriggerdag.

Vi mangler stadig surfer og morgenbader, opgaverne defineres mere klart og vi finder nøglepersoner i alle grupperne på forhånd. Vi holder fast i at vi mødes kl. 10 og frokost kl. 13. (BL)

C. Information fra udvalgene.

AKTIVITETER:
Kapsejlads, oven på Åbent Jysk Mesterskab for Wayfarer jolle, afholdes et evalueringsmøde, her diskuterer vi om succesen skal gentages i 2012. (BL).

Klubaften, vinteren igennem vil der blive arrangeret klubaften den første mandag i måneden. Første gang er mandag d. 7. november kl. 19:00. Vi vil forsøge at bemande udvalget klubaften for at styrke aktiviteten. (FB/BL)

Svømning, dage hvor der svømmes informeres til aktivitetskalenderen. (NK)

Sejlerskole Wayfarer, Finn behøver en pause og forsøger at overdrage hvervet til en anden person, han vil gerne i Backing-group.(FB)

Træner Optimist, Per Vilstrup, deltager her hver tirsdag også i 2012, vi kigger efter flere træner emner, vi har brug for en styrkelse på den front. (NK)

FACILITETER:
Messen, vi regulerer rengøring i forhold til belastningen, vi sikrer at der bruges de rigtige rengøringsmidler. (BL)

Natur & Miljø, Der kikkes på Natur2000 (JS)

Magasin, Der bliver ryddet op i Optimist og Feva udstyr. (NK/BL). Der kommer en hyldeliste op, og Jeppe får adgang til HBSAdmin, her styres hylderne fremover.. (JS)

Haven, græsset bliver tromlet og huller efterfyldes, hæk plantes langs vej, det er en del af etårs gennemgangen, og udføres af entreprenøren. (BL)

HobieCat, Søren Jørgensen er bådsmand på Flot. (FJ)

Flag, der indkøbes en vinterstander. (BL)

Bådplads, Pladsen er rigtig fin, der er fyldt lidt jord på foran bådhuset for at få et bedre græsdække, et par vejstykker er udbedret, og stendiget mod sydvest og vest bliver udbedret af kommunen her i efteråret, derfor flyttes alle både nord for slæbestedet (FB). Forslag om at pynte lidt på bådpladsen med marehalm, i samarbejde med pladsudvalget (NK).

Bådhus. Skulle nu gerne være tæt efter det gode arbejde på omriggerdagen. Surfer pakkes sammen (GL), HobieCat Flit og Flot placeres i bådhus, disponering af bådhus som aftalt tidligere (FJ).

Joller Wayfarer. Der laves en plan for vinterens vedligehold. (FJ).

Joller Optimist/Feva. Der laves en plan for vinterens vedligehold, med aktivering af forældre (NK).

Følgebåde. Der er lavet en plan for vedligehold, ordnes inden jul. (GL)

Surfergrej, vinterklargøring (GL).

Trailer, ordnes på havnen en vinterdag (BL).

Søgrej, vi kommer til at mangle en bøje. (BL)

D. Opgavelisten gennemgås. (Se vedlagte
Den er opdateret efter bedste overbevisning.

Listen blev gennemgået, og vi fortsætter med at vedligeholde denne.

E. Regnskab versus Budget

Regnskab blev gennemgået, revisorer har set det igennem, og vi ligger fint i forhold til budgettet.

F. Planlægning af generalforsamling.

 

1. Indkaldelse & revideret regnskab, 
skal afsendes senest tirsdag d. 18 oktober.

Vi mødes mandag d. 17 oktober for at udsende indkaldelse og regnskab. (FB/NK/GL/BL/JS)

2. Udarbejdelse af dagsorden, inkl. indkomne forslag.

Dagsorden skrives (BL)

3. Bestyrelsesmedlemmer på valg.

Jeppe Schmiegelow, Gitte Engelund, Finn Bojsen alle ønsker at holde pause.

4. Hvem er dirigent.

Ebbe Kildsgaard, vil gerne såfremt han blive valgt.

5. Hvem er referent.

Jens Konge vil gerne.

6. Forplejning.

Afventer svar.

G. Forslag til vedtægtsændringer drøftes

 

1. Familiekontingent. Og konsekvenser

Vi forsøger at finde en model. Formål er at gøre det lidt billigere for store familier der alle er aktive i klubben. (BL)

2. Kontingent for nye medlemmer der melder sig ind sent på året. Og konsekvenser.

Vi vil gene have at man kan melde sig ind sidst på året til en lidt reduceret pris. Vi udfærdige et forslag. (BL)

H. Planlægning af vinter aktiviteter.

 

Hvilke aktiviteter har vi egentlig, det skal meldes klart ud.

 

Svømning?

Vil blive lagt på hjemmesiden under aktiviteter (NK)

Klubaften?

Vil blive lagt på hjemmesiden (BL)

   

Bj@rne