Referat
Bestyrelsesmøde
tirsdag den 07.06.2011 kl. 19.00 i klubhuset


Deltagere:  Bjarne, Fredrerik , Jeppe, Niels ( delvist) , Kirsten (delvist), Finn ( referent)
Afbud: Gitte; Glen

A. Økonomi                      Gennemgang af økonomien med Kirsten.

·         Generelt er der god balance mellem udgifter og indtægter og pæn likviditet.

·         Der er kommet mange nye medlemmer, så indtægter fra kontingenter er steget mere end 25%

·         Kirsten sørger for at Kommunen får tilsendt fakturaer på indkøb til kælder, så resttilskud kan udbetales fra den ”Fritidskulturellle anlægspulje”

·         Sponsorat fra Nordea-fonden er ikke udbetalt.  Niels følger op.

·         Bjarne og Kirsten laver oplæg til ny kontoplan

·         Indtægter fra optimist /surfskole tjekkes i forhold til betalende medlemmer ( Niels/Jeppe)  

B. Godkendelse af referat.

 Referatet godkendt uden bemærkninger

C: Åben Bådplads og promenade indvielse evaluering

·         Pga. det dårlige vejr var der ikke så mange så besøgende som håbet. Det kan overvejes om der til næste år skal holdes åbent hus og klubaktivitetsdag samtidigt.

D. Esbjerg Idrætsråd

·         Kommer og besøger os d. 20 juni kl. 17:30 varighed ca. 30 min. som optakt til deres bestyrelsesmøde.  Bjarne tager imod

E. Rengøring

Messen:       Der bliver gjort rent en gang ugentligt af Nanna med Hans Peter som supervisor

Bad:              Kommunen overtager rengøringen, men indtil videre klarer morgenbaderne rengøringen                   

Magasin:     Klares af klubbens medlemmer samt Bjarne og Jørgen Ovesen. Det begynder at hjælpe, så brugerne også selv rengører gulvet engang imellem.

F. Diplom Sejlerskole

Den 23. august får vi besøg fra Dansk Sejlunion, som forklarer begreberne bag de forskellige diplomer i ”diplomsejlerskolen”. Alle ledere og instruktører skal inviteres.

Bjarne sætter programmet på opslagstavlen.

G. Åbne Jyske Mesterskaber i Wayfarer

Invitation er udsendt via Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning. Der lægges op til et stort arrangement med mange overnattende gæster, festmiddag, etc.. Der bliver brug for mange hjælpere til bespisning, følgebåde, oprydning etc.. Interesserede hjælpere kan give deres tilsagn om hjælp til Bjarne / Riber.

Bjarne sørger for at der laves en ”organisation” til styring af arrangementet.

H: Sponsorater.

Der skaffes en del svømmeveste fra Viking via en af ”optimist-forældrene”.

Generelt skal sponsoransøgninger koordineres af klubbens sponsorudvalg v. Jes Laursen

Der skal søges sponsorer til nye optimister.

I: Indretning af Bådhus

Indretning pågår og der er forslag til udførelse af surfreoler.

Strøm og belysning laves af Frederik og kan igangsættes nu.

Låse monteres indeværende uge.

J: Nedgang til strand

Der skal laves et forslag til adgangsveje hen over bådpladsen så vejen til stranden fra trapperne, magasinet, og bådhuset er logisk.

Der kunne godt bruges en ekstra nedgang ud over stenene, så aktiviteterne bliver spredt over stranden og så morgenbaderne kan komme sikkert hen over stenene og  ned på stranden.

Finn laver et skitseforslag til trappeløsning

K: Klubhus – Status på byggeriet, kort indlæg fra Bjarne.

Lækagesikringen i huset aktiveres for ofte, måske på grund af tapstederne på bådpladsen. Entreprenøren tages med på råd og vi laver et forslag så vandspild undgås. Forslaget sendes til Kommunen så betalingsspørgsmålet kan blive afklaret

L. Info fra Udvalgene.

·         Sejlerskole voksne: Stor tilslutning og mange engagerede elever (ca. 18). Der sejles mandag og torsdag. Vi har p.t. venteliste for nye tilmeldinger. Der arbejdes på en organisering af undervisningen svarende til sejlunionens.

·         Optimist: Der mangler stadig instruktører og organisering af forældre til strandvagter etc.

Niels er holdleder. Jes er ungdomsleder. Vi mangler en fra forældrekredsen som kan organisere aktiviteterne.

De 3 FEVA joller fungerer godt, og de er meget på vandet.

·         Surfskole: Juniorafdelingen har kæmpetilslutning v. Søren. Seniorskolen ved Martin / Sune har en 5-6 elever. Instruktørkursus for begge til efteråret modul 2.

M. Opgavelisten:

Opgavelisten er gennemgået og revideres af Bjarne

Nedenstående skal der tages hul på hurtigt.

·        Sct. Hans fest. Frederik kontakter udvalget så vi får et opslag

·         Låse til bådhus.  Bjarne

N. Eventuelt

Vi aktiverer en af suppleanterne, da det forventes at Gitte træder ud, som følge af at hun flytter.