HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af generalforsamling 25. nov. 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen ,  31 fremmødte medlemmer.
Emne:
1. Valg af dirigent:

Ebbe Kildsgaard blev enstemmigt valgt.

 

2. Valg af referent og stemmetællere:

Jens Konge blev valgt til referent.
Per Vilstrup og Gunnar Kondrup blev valgt som stemmetællere.

 

3. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning 2010 ved formand Gitte 

1. Generelt om sæsonen 2010
2. Kapsejlads
3. Tursejlads
4. Surf og kite
5. Optiafdeling
6. Sejlskole
7. Klubarrangementer
8. Velkommen til morgenbaderne

Ad1) Så gik sæsonen 10 på land og det er tid til at opsummere årets gang her i formandens beretning anno 2010. Hvis man sådan lige skal summere sæsonen op kommer alle vores aktiviteter måske til at stå lidt i skyggen af det hus, der smukt står der og kigger ned over vores elskede Ho Bugt. Så skete det endelig! Året var 2010! 24 marts var dagen hvor kommunen gav grønt lys til byggeriet og den 17 september kunne vi indvi det med et brag af en festlig dag/aften med besøg fra nær og fjern. Vi har fået prikken over i’et i vores klub – nemlig et sted hvor vi alle kan være sammen og ikke mindst dyrke vores sport med de bedst tænkelige rammer for det.

Inden jeg fortsætter min beretning vil jeg godt på klubbens og egne vegne rette en kæmpe stor tak til byggeudvalget for deres kæmpe kamp og indsats for at få huset hevet i land. Bjarne og Finn – vil i komme her op og modtage klubbens tak for kampen?

Drikkevarerne her er faktisk givet som gave ved indvielsen og kan passende gives videre til jer. I er de rette modtagere af det. Husk at dele det med FUR 

Ad2) Kapsejladserne er blevet afviklet og der er næsten blevet sejlet hver onsdag herunder med et par distancesejladser samt Alfred Kaas / Barometer.  Det har været et besøgt felt i år og der er blevet kæmpet godt om pladserne ved bøjerne. Sejladserne er blevet afviklet i god ro og orden selvom bølgerne af og til er gået lidt højt – men hva vi er jo også sejlere. En tak til kapsejladsudvalget for planlægning og afholdelse af onsdagssejladserne. I år havde vi også 3 både repræsenteret ved VM i Wayfarer I England, Thomas & Nils, Finn B og Henrik Fur samt Bjarne og Jan – de klarede sig flot i et stærkt felt – og det er ikke så vigtigt at vinde, drenge.. det er det at man er med J

Ad3)Tursejladserne er også blevet afviklet med et rimeligt gennemført program – der har været pinsetur til Slesvig, en improviseret tur til Skallingen, Ranzausminde, Fanø rundt og så grillturen til Langli. En stor tak til Gunnar skal lyde, for at smide et par linjer til hjemmesiden om tursejladserne. Desuden havde vi besøg fra England – Ralph Roberts skulle sejle fra Hjerting til Svendborg i en Wayfarer. Tak til turudvalget for planlægning og afholdelse af tursejladserne

Ad4) Surf og kiteafdelingen kører på fuld styrke som sidste år – der er for alvor blevet skabt et miljø hos kiterne og surferne. Martin, Sune og Simon trækker et stort læs og det har givet bonus.  Det er godt at de unge surfere er med til at sætte gang i klubben og repræsentere klubben til diverse stævner og arrangementer i både Danmark og udland. De unge er gode til at sætte omtaler ind på hjemmesiden så vi kan følge lidt med i de ”vilde vover”. Vi håber at miljøet fortsætter nu hvor vi er blevet slået sammen. Tak til de af klubbens medlemmer der har trukket det store læs

Ad5) I opti/ungdomsafdelingen bliver der sejlet uanset vejr og vind – de er seje i vores ungdomsafdeling. Sejlads og råhygge i klubhuset, på trods af de midlertidige forhold, vi fik stillet til rådighed af kommunen har kendetegnet ungdomsafdelingen.  Sæsonafslutning blev vanlig markeret med et klubmesterskab. En stor tak til Karin, Nils, Frank, Jes, Torben og Susanne for at trække et stort læs i ungdomsafdelingen, og ikke mindst til de mange forældre der trækker og bakker op om børnene og de unge 

Ad6) Sejlerskole Wayfarer og Hobie forsatte succesen fra sidste år. Der har været tryk på mandage og tirsdage, og mange har ydet en kæmpe indsats igen i år for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Endnu engang en stor En stor tak til Finn, Thomas og Bjarne og Frederik for deres arbejde.

Ad7) Klubarrangementer har der også været gang i, i den forløbne sæson. Vi har fået lidt presseomtale bl.a. via åbent hus og indvielsen af det nye hus. Det er godt at få omtale specielt fordi vi, på trods af Esbjergs beliggenhed ved vandet stadig dyrker en sport, der er lidt overset i byen. Jeg sagde sidste år at det sikkert ville ændre sig med det nye hus og det fik jeg ret i.. Vi er lige så stor en turistattraktion som hvalen der landede i Vejle fjord tidligere på året.

Ad8) Slutteligt vil jeg byde morgenbaderne velkommen i klubben. Vi håber i vil nyde de smukke omgivelser og finde jer godt tilrette. Vi har glædet os til at i skulle komme og være med til at sætte rammerne for aktiviteterne her i klubben.

Jens Konge fremhævede, at det var bemærkelsesværdigt flot, at de tre HBS Wayfarer, der havde deltaget i VM for Wayfarer i England, udgjorde næsten halvdelen af de 7 danske både der havde deltaget.

 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab:

Nils Kragh kommenterede det fremlagte, reviderede regnskab, og fremhævede, at der havde været et stort økonomisk flow i klubkassen i det forløbne år p.gr.a. indretningen af det nye klubhus. På forespørgsel fra Per Vilstrup blev det oplyst at indretningen af kælderhallen havde kostet ca. 200.000 kr, og indretningen af klublokalet havde kostet ca. 110.000 kr.
PV mente, at det samlede beløb burde være kendt, da det kunne animere medlemmerne til at passe på de fine nye faciliteter.
Nils nævnte, at det samlede beløb fordelte sig over flere regnskabsår, og derfor ikke var direkte synligt i regnskabet. Nils kunne også oplyse, at beløbet stort set var modregnet med sponsorater.
Der blev fremsat forslag til at sponsorerne blev fremhævet i lokalet.
Nils ønskede bedre styring af økonomien i udvalgene.
Finn Bojsen: Bestyrelsen vedtog for et år siden, at udvalgs indkøb over 1000 kr. skulle aftales med bestyrelsen. Det skal håndhæves stærkere i fremtiden.
Martin Enevoldsen ønskede klare regler for fordeling af følgebåde til klubbens aktiviteter på træningsaftener. (se under evt.).

 

5. Bestyrelsens forslag til kontingent

Bjarne Lindquist fremlagde forslag til ny kontingentstruktur med indlagte forhøjelser.
Frederik Jensen foreslog, at hylder (specielt til Hobie sejl) som andet tilkøb skulle udbydes til ½ pris, ligesom den foreslåede ordning for jollepladser.
Efter en del debat blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev forkastet (7 stemmer for af 31), da der allerede er ved at være mangel på hylder.

 

6. Budget for det kommende år:

Nils fremlagde budget for det kommende år under punk 4.
Budgettet ligner sidste års budget med tillæg af ca. 25.000 kr. til rengøring.
Nils foreslog, at der blev anskaffet 1 - 2 FEVA joller, og kunne oplyse, at de første 12.000 sponsorkroner til formålet er på vej.
Bruno Malzard foreslog, at medlemmerne selv skulle forestå rengøringen. Det var udbred stemning imod dette, da vi tidligere har haft dårlige erfaringer med et sådant tiltag.
Bestyrelsen afgør hvad der skal gøres ud fra de givne muligheder.

 

7. Indkomne forslag:

a. Vedtægtsændringer (se bestyrelsens forslag)

§ 2 Enstemmigt vedtaget
§ 4.1 En del debat om nødvendigheden af denne tilføjelse.
Per Vilstrup foreslog at man skulle udelade tilføjelsen, da ingen andre grupperinger er nævnt, og at vi betragtede morgenbaderne som fuldgyldige medlemmer.
Finn Bojsen mente det var en nødvendighed at nævne morgenbaderne.
Peder Jørgensen mente at det var et ønske fra Esbjerg Kommune, at morgenbaderne var nævnt.
Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning men faldt, da under 2/3 af stemmerne var for, hvormed ændringen ikke blev indføjet i vedtægterne.
§ 5.2 Enstemmigt vedtaget
§ 6.7 Enstemmigt vedtaget
§ 6.8 Efter en meget positiv debat blev forslaget vedtaget.
§ 8.1 som § 6.8
§ 13.1 Peder Jørgensen foreslog en ændring til forslaget således, at en ekstraordinær generalforsamling kun skulle tages i anvendelse såfremt det blev krævet af mindst een af de stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen.
Forslaget faldt efter afstemning.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
§ 14.2 som § 13.1

 

b. Kajakker i HBS forslag indsendt af Paul Jakobsen, Varde

Det foreslås, at der indrettes plads i aflukke til et begrænset antal kajakker.

 

Bestyrelsen har vedtaget, at man vil se på det i løbet af det kommende år.
Der skal gøres overvejelser om sikkerhed, økonomi (evt. køb af klubkajakker), pladsforhold m.v.
Bestyrelsen har i øjeblikket ikke overblik over pladsbehovet til de forskellige aktiviteter, og vil derfor ikke lave tiltag til nye områder lige nu.
Der må selvfølgelig gerne sejles fra klubben, men opbevaring af kajakker kan kun ske på jollepladsen.
Per Nielsen gjorde opmærksom på, at HBS ikke skal "i krig" med andre kajakklubber i området.
Jens M. Larsen mente det var en god ide, at se tiden an, så alt det nye faldt på plads, inden nyt blev taget ind. 
Forslaget blev ikke vedtaget.

 

8. Valg til bestyrelsen

Det blev vedtaget at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, fire medlemmer var på valg.

Nils Kragh modtog genvalg

Bestyrelsen foreslog flg:
Glenn Ludvigsen
Frederik Chr. Jensen
Bjarne Lindquist
Alle modtog valget, der var ikke andre forslag hvormed den nye bestyrelse var valgt.

Suppleanter til bestyrelsen:
Vagn Kramer blev genvalgt
Søren Jensen modtog nyvalg

 

9. Valg af junior bestyrelsesmedlemmer:

Ingen var i forslag, ingen var til stede, ingen blev valgt.

 

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

Revisorer:
Gunnar Kondrup
Ernst Henriksen
begge blev genvalgt

Suppleant:
Jens Konge blev genvalgt.

 

11. Eventuelt:

Søren Jensen ønskede askebægre udenfor klubhuset. SJ lovede at tømme efter behov.

Paul Jakobsen, Varde fandt det nødvendigt at genindføre bestemmelsen om at bådene skal tøjres i tre punkter når de står på pladsen.

Martin ønskede en nedgang til stranden for surferne. Bestyrelsen sætter et lille udvalg der skal afklare mulighederne med hensyn til fredning, strandbeskyttelse m.v.

Der blev fremsat ønske om en let følgebåd til brug for surferne, til erstatning for den 'store' båd de havde tidligere. Surferne finder forslag til en egnet båd.

Bruno mente der var behov for et kursus til de der skal bemande følgebådene, så motorer og andet grej bliver håndteret rigtigt. Per Nielsen mente, at et lokal kursus i klubben kunne klare behovet.

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet, og udtalte en tak til bestyrelsen for det store arbejde der har været udført i år, særligt i.forb.m. det nye klubhus.

Formanden takkede dirigenten og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Under generalforsamlingen blev der først serveret kaffe, og senere var der et krus gløg og æbleskiver.

---------------------------------------

Se fotos fra generalforsamlingen.

26. november 2010
referent: Jens Konge