HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af bestyrelsesmøde 25. februar 2010

Deltagere: Hele bestyrelsen.

Kopi til:    Bestyrelsen

Fremtidig møde: 7. april 2010 kl.18:30 hos Nils Kragh.

Emne: Tovholder

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.

Gitte fremlagde nyt fra Dansk Sejlunion, hvor vi indbydes til generalforsamling i marts.

Der blev snakket om sidste best. møde og udvalgsmødereferatet blev gennemgået med få bemærkninger til enkelte punkter, som belyses nedenfor.

Best.

2.Evaluering opsamling fra udvalgsmødet.

Nils Kragh fik stor ros af mange, for hans afvikling af et fint og produktivt udvalgsmøde ved Fun Bowl. Der opfordres til at få renskrevet referat fra udvalgene og fremsendt til Nils Kragh’s mailbox. Der er nogle detaljer som Jens Konge må kigge på vedr. de nye ”drop down” faner, i menuerne på vores organigram på hjemmesiden, således at vi kan følge udvalgsgruppernes arbejde.

Jens Konge

3. Aktivitetskalender 2010.

HBS kalenderen på hjemmesiden skal opdateres, og det samme gælder de kasser tidligere omtalt for udvalgene. Nils håber at der bliver opstart af optimistsejlads/sejlerskole d. 3 maj og sejlsæsonen slutter d.29 september i år. Vi håber at mange møder op ved Åben hus arrangementet d. 5 juni igen i år.

Best.

4. Velkomstbreve til den nye sæson.

Det er blevet foreslået, at der hver gang et nyt medlem henvender sig til HBS for indmeldelse i klubben, at der så bliver sendt et oplysnings ”info brev” med praktiske oplysninger ud. Her kan man så finde kontingentindbetalings/bank konto oplysninger, hvem man henvender sig til for udlevering af nøgler eller ”brikker” til det nye klubhus, info på kontakt personer, for at kunne henvende sig om det praktiske, man måtte have spørgsmål til. 

Gitte laver et udkast til bestyrelsens gennemgang.

Gitte

5. Status Klubhus byggeri.

Der er intet konkret nyt herfra, men man regner med at byggeriet starter i april i år. Vi sender et par bestyrelsesmedlemmer med til byrådsmødet, som foregår i marts måned hvor byggeriet gennemgåes.

Best.

6. Evt.

Der ansøges om midler til vores klub d. 15 marts, da der jo skal indkøbes inventar og deslige.