Regnskab og status for Ho Bugt Sejlklub 2008-2009

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 25. november 2009 kl. 19.00
på Nordvangskolen (Torvet blok C, indgang kontor), Hjertingparken 202, 6710 Esbjerg V

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent og stemmetællere

3.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4.      Fremlæggelse af foreningens regnskab (bilag er udsendt)

5.      Bestyrelsens forslag til kontingenter (bilag er udsendt)

6.      Fremlæggelse af budget til orientering

7.      Indkomne forslag

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

valg er:

    Finn Bojsen

    Jeppe Schmiegelow

    Gitte Engelund

Suppleanter:   Per Vilstrup,  Fredrik C. Jensen               

9.      Valg af junior bestyrelsesmedlemmer

10.  Valg af revisorer og revisorsuppleant

    På valg er:

      Gunnar Kondrup

      Ernst Henriksen

  Suppleant: Jens Konge

11.  Klubhusbyggeri

12.  Eventuelt

Forlag til punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag skal bekendtgøres på HBS’ hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningens vedtægter kan ligeledes ses på www.hbsejlklub.dk. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, og forældre til medlemmer under 16 år. Hvert medlem har en stemme. Valgbare til tillidsposter i foreningen, er alle medlemmer over 18 år.

Venlig hilsen Bestyrelsen