HO BUGT SEJLKLUB

Emne:      Referat af generalforsamling 25. nov. 2009

Deltagere: Hele bestyrelsen  + ca. 35 fremmødte medlemmer.
Emne:

1. Valg af dirigent 

Ebbe blev valgt som aftenens dirigent. Der blev valgt referent og stemmetællere.

Formanden byder alle velkommen og åbner generalforsamlingen, som nu er lovlig og indkaldt til tiden.

Gitte beretter om året 2009 i sejlklubben som netop er gået. Hun fortæller hvordan klubben har arbejdet med forandring gennem 09. Der blev sat gang i nogle vinterprojekter, med bl.a. vintersvømning. Aktivitetsudvalgene blev kick startet ved en sammenkomst. Der blev berettet om fin stor aktiv deltagelse ved onsdagssejladserne. Wayfarerne har haft go' vind i sejlene igennem året, hvor der var deltagelse i DM på Sjælland, medlemmer som tog på kurser, sejl og surf seminarer rundt om i landet. Senior sejlerne blev rost for deres store engagement, i såvel den daglige praktik som mandags teori til de nye sejlere i klubben. Surferne har også klaret sig super gennem sæsonen, ligeså har juniorsejlerne i vores ungdomsvenlige sejlklub haft stor tilgang af nye medlemmer. Der er stort set vist respekt og forståelse for de beslutninger som den ”nye” bestyrelse har truffet i 2009. Håbet for 2010 er at alle føler sig velkommen i klubben og at der til stadighed udvikles nye ideer og tanker i klubben, men at senior sejlerne ikke må forglemmes, da de til tider kan føle at tingene går rigelig vildt til, men at vi ved at der er stor brug for deres expertise på mange områder, og at de altid er villige til at gi' en hjælpende hånd.

 

2. Bestyrelsens fremlæggelse af Regnskab/Budget

Kirsten (kassererens sekretær, red.) kunne desværre ikke komme som oprindelig planlagt, men Nils Krag fremlagde regnskabet for forsamlingen, samt lægge foreløbig budget for næste sæson, og vi fik fremlagt forslag til at gøre  kontingent i klubben mere simpel og retfærdig for medlemmerne.  Der har været store økonomiske ændringer i beholdningen gennem året. Bl.a. har vi foretaget store indkøb af både til klubben. Der blev købt surfbrædder og andet udstyr som var hårdt tiltrængt, da der var sket stor slitage på det bestående udstyr. Vi har også modtaget en del store sponsor gaver i år, så der er sandelig indtægtssider også.

De ”nye” kontingenter blev modtaget godt af forsamlingen, så alt økonomi blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter

På valg dette år var: Formanden, næstformanden og Jeppe Schmiegelow (best. medlem)
De modtog alle genvalg og det blev godkendt.

De 2 suppleanter ønskede ikke genvalg, så her blev Vagn og Bjarne valgt ind.

Der var ikke junior medlemmer tilstede, så der kunne ikke vælges juniorer ind i bestyrelsen.

De 2 revisorer og suppleant er ligeledes på valg, men modtog genvalg og Gunnar og Ernst blev på posterne som revisorer og Jens Konge er fortsat suppleant. Dette blev godkendt og vedtaget.

 

4.Klubhus

Finn Bojsen fremlagde nyt på Klubhus fronten. Der er blevet afholdt møde mellem kystdirektoratet og kommunen og der fremkom ikke noget yderligere, som kunne stå i vejen for, at vi snart kan få startet byggeriet på vores nye klubhus op. Det forventes at starte i marts måned og afsluttet sidst på året. Det skal bemærkes at vand og el skal føres ned  til pladsen, når der går gang i byggeriet til foråret. Vi vil lægge det på hjemmesiden, inden bulldozeren lægger vores gamle klubhus ned.

 

5. Evt.

Spørgsmål på klubbens syn på konkurrence sejlere som deltager i ind og udland, lod til at mene at alle som deltager i disse arrangementer selv må stå for start gebyr og andre udgifter.

Der blev søgt 2 nye jolleplads mænd, da Klemme og Tage ikke ønsker at fortsætte deres hverv dernede mere. Der blev fundet 4 stk. afløsere til at varetage det administrative og praktikken mht. pladsen, nøgler, græsset osv. Det blev: Per – Poul – Søren og Palle, som nu vil holde styr på disse ting for os.

Det blev bragt op at vi skulle måske lægge det på hjemmesiden, at alle må lige få undersøgt gennem deres forsikringsselskab, om deres båd er dækket af forsikringen når den ligger på pladsen og oppe i haven eller på havnen. Da det er vigtigt for os alle at der er noget som dækker skader på andres både i tilfælde deraf.

Det blev foreslået at vi skulle kigge ind på om vi som klub kunne acceptere at der kommer motorbåde og fører med i vores klub. Der blev debatteret ivrigt og til slut afstemt ved håndsoprækning, at 14 var imod og ingen for at dette skulle ske i vores klub.

 

Formanden afsluttede mødet med at takke alle, og ønske alle en Go' Jul samt et Godt Nytår.
 

Finn M. Friis (referent)