HO BUGT SEJLKLUB


HBS bestyrelsesmøde
Sted: HBS klubhus
Dato: 22.01.09
Deltagere: Gitte Engelund, Finn Bojsen, Jens Peter Riber, Thomas Krogsgaard,
Jeppe Schmiegelow, Finn M. Friis. Afbud fra Nils Kragh
Pkt.   Emne         Tovholder
1. Gennemgang af punkter fra tidligere bestyrelsesmøde.  
  Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.    
2. Organisationsdiagram/HBS hjemmeside    
a Server udbyderen er skiftet ud, og deraf en økonomisk besparelse. Nils
b Girokort ordnes og sendes ud af bestyrelsesmedlemmer  
c Nils Kragh renskriver aktivitetskalender.      
3. Status for jolleindkøb        
a Nils Kragh har købt Optimistjolle til 9900,- Nils
b Det er besluttet at HBS vil købe 2 stk. FEVA joller. Karin
c Der findes 2 sponsorer, som hver har givet klubben 15000,-  
               
4 Status for beskrivelser/kommissorier i forskellige udvalg.  
  Gitte Engelund kigger ind i sagen. Gitte
5 Referat fra sejlerkursus i Kolding      
a Thomas Krogsgaard og Per Nielsen deltog i kurset. Thomas
  Thomas meddeler at det var et godt og udbytterigt kursus. Finn B.
  Bl.a. blev der talt om forsikringer mht. div. klubbers sejlerskole,  
  bestyrelsen kigger ind i dette punkt.  
b Det er vedtaget af bestyrelsen, at der skal betales et beløb Best.
  på 500,- for at deltage i sejlerskole gennem sæsonen.  
c Der er lagt op til at finde ideer til fastholdelse af elever, efter de har  
  erhvervet de første sejlerkundskaber i klubben.  
d Finn Bojsen og Thomas Krogsgaard vil kigge på undervisnings- Thomas
  materiale, som delvis kan erhverves gratis fra Dansk Sejlunion.  
e Kasserer matr. og HBS filer skaffes Gitte
6 Status fra udvalgene        
a Frederik har meddelt at han ønsker at trække sig som vedlige-  
  holdelsesmand på Hobie  
b Karin indkalder til leder og forældre møde i klubben. Karin
c Der vil blive sat fokus på, at vi har fået ny formand og promovering Best.
  af klubben i dagspressen.  
d Opfølgning af evt. sponsorer tages op på næste møde. Best.
e Thomas har allerede lavet en del vedligehold på Yellow Submarine.  
  Laksen trænger til en opdatering og vedligehold. Arne
c Fra aktivitetsudvalget lød det i sidste referat at vi kigger på en  
  aflønnet kasserer, men det kan give problemer for klubben. Gitte Gitte
  kigger på sagen, hos kommunen.  
f Kick-off møde d. 20. marts, hvor sejlerskolens organisering skal Finn B
  diskuteres.  Ligeledes skal åben hus arrangementet d.5.juni  
  planlægges. Lokaler bookes og invitationer skal sendes ud. Gitte
g Der skal findes folk til at komme på træner kursus hos Dansk Finn B
  Sejlunion. Jess og Niels er fremsat som evt. kandidater  
h Kite kursus i samarbejde med WestWind i Bork Jeppe
               
7 Status Klubhus            
a Projekt tegningerne er færdige, men der er indsamlet ca. 250 Finn B
  underskrifter fra omkringboende borgere, men der er tvivl om hvor-  
  vidt politikerne overhovedet vil kigge på disse. Vi venter at høre  
  om, hvornår byggeriet kommer i udbud  
   
8 Evt.            
a Tøj med logo kan tilbydes HBS medlemmer. Kigger på et udvalg, Jeppe
  som så lægges ud på vores hjemmeside, hvor der kan stemmes  
  om hvilke stykker der ønskes udbudt..  
b Bestyrelsen har besluttet at formanden skal deltage på DIF's  
  formandskursus.  
c Afvigelser fra budget, skal sættes op som et punkt under økonomi.  
             
Næste møde 19/3 kl. 19:00 hos Gitte Engelund. Evt. forslag til punkter på dagsorden.
Dagsorden lægges på HBS hjemmeside.