Møde vedr. sejlerskolen for Hobiecat  og Wayfarer, torsdag d 21 februar 2008

Deltagere:
Bjarne Lindquist
Bruno Malzard
Per Nielsen
Frederik Jensen
Henrik Hallen
Finn Bojsen ( referent )

Dagsorden

1. Organisering af sejlerskole.
2. Koordinering mellem Hobiecat og Wayfarer sejlerskole.
3. Markedsføring - sejlerskole i HBS.
4. Planlægning af aktivitetsniveau.
5. Andet.

Ad 1.

Som tovholder for Hobie Cat er: Bruno, Bjarne, Frederik og Henrik.

Som tovholder for Wayfarer er Per.

Bruno og Per er ansvarlige for planlægning og koordinering af aktiviteter samt sejlerskolens generelle virke og funktion i forhold til elever.

For Wayfarer sikrer Clemme og Tage vedligeholdelsen af klubjoller

For Hobiecat  er Bruno ansvarlig dog med hjælp og uddelegering til Frederik og Henrik.

Ad 2

Mandag er fællesdag for begge sejlerskoler. På mandage kan folk møde op og lave aftaler vedr. introduktion og indmeldelse. De ansvarlige for hver sejlerskole vurderer individuelt hvad eleverne må og kan i klubjollerne idet al sejlads skal være aftalt, herunder sejlads uden øvet ledsager samt det sejlområde som må besejles skal være aftalt. Normalt skal dette være indenfor synsfeltet fra bådpladsen.

Sejlerskolerne startes op samtidigt med onsdagssejladserne og her skal bådene være klar.

Der afholdes således seniorsejlads i sejlerskolen på mandage, samt evt. også  andre dage hvis nødevendigt. Juniorsejlads i Hobie Cat kan ske om torsdagen hvor der også sejles optimist..

Sejlerskolen lægges i faste rammer så der fremover er ”mødepligt” for eleverne, dvs man møder op med mindre man melder afbud via SMS eller på anden måde kontakter den ansvarlige. Det samme kan ske ved aflysning p.g.a. vejrforhold.

Sejlerskole for surfer bør ligeledes være et fast tilbud. Bjarne kontakter Jens for at høre hvad der er derfra.            

Ad 3.

Da klubben i forbindelse med støttesøgning til det nye klubhus har brug for at vise at vi er udadvendte og synlige skal der laves tiltag for at tiltrække nye elever.

Som forslag hertil kunne gennemføres en dag med åbent hus og der kan laves en folder til udeling og ophængning. Det blev besluttet at åbent hus dagen kunne være et emne for gruppearbejdet ved vores fællesarrangement d. 7 marts samt at Bjarne laver en folder. I folderen skal der bl.a. gøres opmærksom på at man godt kan sejle uden at eje en jolle.

Ad 4.

Der skal gøres tiltag for at introducere eleverne i kapsejlads, men først når der er opnået et vist færdighedsniveau.

Der bør ligeledes afholdes kæntringsøvelser så alle der har gennemfør sejlerskolen også har gennemført en kæntringsøvelse.

At sejle ud med motorbåden skal ligeledes indøves, bl.a. skal man kunne stage båden ud til motoren kan sænkes.

Ad 5.

Intet at bemærke