Referat bestyrelsesmøde 

Torsdag den 06.11.08 kl. 19.00 HBS klubhus 

Tilstede: Thomas, Finn, Ole, Jens, Gitte (Jeppe de sidste 10 minutter)

Afbud: Jeppe og Claus

Referent: Gitte

 

1.            Regnskab gennemgang og diskussion, Tage

Tage gennemgik regnskabet grundigt og bestyrelsen godkendte enstemmigt resultatet. Det nye budget fremlægges – kontingentet forbliver uændret for næste sæson. Det nye budget fastlægges og præsenteres på generalforsamlingen den 26.november

Bestyrelsen drøfter med Tage, forholdet omkring overtagelsen af administratorposten. Tage påtager sig stadig erhvervet omkring jollepladsen og fordeling af numre - hvis der kan findes en fornuftig løsning på det. Havneområdet siger Tage fra pga. at han føler at han ikke er ene om at administrere området. Der skal nu findes en ny til varetagelse af området

2.          Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendes enstemmigt

3.    Forberedelse af generalforsamlingen 2008

3.1.    Kontingent 2009

Kontingent forbliver uændret  

3.2.  Best. beretning

Ole forbereder årsberetningen fra bestyrelsen til generalforsamlingen den 26 nov.

3.3.  Aftens dagsorden og gennemførelse

Aftenens dagsorden præsenteres og løbes igennem uden ændringer

4.    Status for udvalgsområderne:

4.1.    Ungdomsvenlig sejlklub / handlingsplan & målsætning (Gitte)

Gitte fortæller om hendes og Karins arbejde i bestræbelserne på at få HBS godkendt som ungdomsvenlig sejlklub under Dansk Sejlunions regi. Gitte har udarbejdet en handlingsplan og en målsætning for sejlklubben – disse når dog ikke at blive godkendt pga manglende dokumenter. Men planen er at det er på som punkt på næste dagsorden for bestyrelsesmødet. Vi har et ben i lejren men mangler blot bestyrelsens godkendelse for papirarbejdet.

4.2.  Sponsoransøgninger for nye ungdomsjoller (Gitte)

Gitte fortæller at der i slutningen af oktober er blevet sendt ca. 17 sponsoransøgninger ud til store erhvervsvirksomheder i Esbjerg (Hjerting)

4.3.  Vinteraktiviteter (Thomas)

Foredrag om en langturssejler vil koste minimum 2500 kr. + bro og benzin. Udvalget vil forsøge at få en lokal mand til at holde et foredrag om en jordomsejling på 3 år + Antarktis

Der vil blive arbejdet på at holde en aften med kapsejladsregler 

Desuden arbejdes der hårdt på at få svømning om søndagen på banen igen.

Der arbejdes på et besøg på landtransportskolen i februar hvor der vil blive mulighed for et par timer i selskab med de store hestekræfter

5.    Status klubhus byggeri (Finn)

Intet nyt fra byggeudvalget – hvis alting går så har vi måske et klubhus i slutningen af sæsonen

6.    Evt.

Ingenting under evt.