Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag d. 19.06.08

Deltager: Ole Jensen, Jens Larsen, Finn Bojsen og Thomas Krogsgaard

Afbud: Gitte Engelund, Jeppe Schmiegelow og Claus Nielsen

Referent: Thomas Krogsgaard. 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet gennemgået og godkendt uden nogen kommentar.

2. status for udvalgsområder

·     Ole:

Ole har haft en konstruktiv snak, med miljøkonsulent Jesper C. Højenvang fra Dansk Sejlunion, om Natura 2000, fredningsbestemmelser, Nationalpark Vadehavet, mm. Jesper Højvang lovede at han specifikt vil se på de problemstillinger vi har, og tage vores særlige situation op i et udvalg hvori blandt andet Dansk Idrætsforbund, Danmarks Friluftsråd deltager. Herudover anbefalede han at vi også tager kontakt med den lokale repræsentant for Danmarks Friluftsråd 

 ·      Finn:

Det må forventes, at der efter åbent hus arrangementet, samt artiklen i Vestkysten, vil komme flere elever til sejlerskolen.  Derfor opfordres der til at flere klubmedlemmer møder op om mandagen og tager en aktiv rolle i sejlerskolen, så vi kan få alle eleverne på vandet, uden vi behøver at være 3 – 4 personer i en wayfare eller en Hobie cat.

Der vil blive arbejdet på at få sommerferien for sejlerskolen afkortet. Den er på nuværende tidspunkt på 6 uger, men der er en bred enighed om at det er synd at så mange gode uger skal gå tabt.

Dette kræver selvfølgelig opbakning fra klubmedlemmerne.

·      Thomas:

Der er intet nyt fra tursejlads udvalget. 

Kapsejladsudvalget har i år, som noget nyt, besluttet at der i løbet af sæsonen, skal være 4 onsdage hvor onsdagskapsejladsen bliver afløst at en langdistance kapsejlads. Den første af disse måtte desværre aflyses pga. vejret.  Vi håber på at den næste, som er onsdag d. 25. juni, og i øvrigt den sidste inden sommerferien, vil kunne gennemføres.

·      Jens:

Jens har haft 3 elever på surf skolen siden sæson start. Desværre har de kun været på vandet et par gang pga. vejret.

Surfskolen er flyttet fra surfpladsen til jollepladsen. Tidspunktet for surfskolen er uændret, og er fortsat hver tirsdag kl. 18

3. Status for aktiviteter vedr. ”Aktivitetsleder mødet”

               3.1: Klubmesterskab (claus)

                      Der er ikke noget nyt ang. klubmesterskab.

                      3.2: Åbent hus (Finn)

Finn var tov holder på det netop overstået åben hus arrangement. Tros det dårlig vejr i weekenden, var der forholdsvis stor tilslutning til dette arrangement. Mange kikkede indenfor i haven ved klubhuset, til en snak om sejlads, vores sejlklub og meget andet og fik ved samme lejlighed en øl eller vand og en yderst velsmagende grillpølse, som var vendt og tilberedt over den sagte ild, med kærlighed og varme, som kun Jens kan gøre det.

Gitte havde det overordnet ansvar for servietterne, og gjorde en stor indsat for at holde styr på disse, i den hårde blæst, så alle kunne gå fra klubben med rene fingre.

                              Tak for det Gitte J.

Der var desværre ingen både på vandet, da det blæste for meget Tros det må dagen betegnes som værende rigtig god og en forsigtig vurdering lyder på, at arrangementet har givet 5 nye sejler til klubben. 3 Hobie cat sejlere samt 2 Wayfare sejlere.

                      3.3: Vinteraktiviteter (Thomas)

                      Selv om der på nuværende tidspunkt, heldigvis er laaaang tid til de mørke kolde aftner, så er alle mere end velkommen til at kontakte Thomas, hvis de skulle have et godt arrangement på ærmet, som vi kunne bruge en aften på.

3.4: Presseudvalg (Gitte)

                      Sejlklubben er i den første halvdel af sæsonen blevet virkelig synliggjort.

Der har været en flot 2 siddet artikel i Vestkysten om klubben, sejlerskolen, og på det tidspunkt det forstående åben hus arrangement. Klubben har også været i ugeavisen et par gange. Sidst men ikke mindst er der blevet udarbejdet en rigtig flot pjæse af Gitte, Jens Konge og Per, om klubben og dens aktiviteter. Må vi i den forbindelse fra bestyrelsen side, sige en stor tak til disse 3 og specielt til Per Vilstrup, som har brugt tid og ressourcer på at få denne folder trykt til klubben. 

  4. Status motor/jollemand.

Klubben har endnu en gang fået 2 nye motor.

Selv om det umiddelbart kunne se ud som om en motormand var unødvendig, da disse motorer desværre tidliger er blevet stjålet, før de har nået at bruge den første tankfuld benzin, har Nils Kragh meldt sig på banen, til at tage sig ligeså kærligt af disse jerndyr, som han tager sig af han patienter. På hele bestyrelsen vegne takker vi for denne indsats.

5. Tyverisikring af motor.

Motorerne skal i fremtiden efter brug, afmonteres fra jollerne og låses inde i det grønne skur.

Der arbejdes på at få bygget et skur til jollerne, i forbindelse med etablering af promenadedækket. Finn Bojsen og Ebbe kildsgaard udarbejder et forslag til et sådanne bådhus. 

6. Status klubhus.

Planerne for vores nye klubhus er efterhånden blevet udskudt en del gange. Byggeudvalget kan ikke ligges til last for disse udskydelser.

Kommunens sidste udmelding lyder på, at det første spadestik tages til november.

7. Status vedr. møde skov & naturstyrelsen & kontakt ved Dansk sejlunion vedr. Nationalpark vadehavet/Natura 2000

Ole har som beskrevet i punkt 2 i dette referat, haft en telefonsamtale med Jesper C. Højenvang fra Dansk sejlunion. 

8. Evt.

·      Klubben mangler redningsvest til voksne. Der vil blive indkøbt 2 veste 60 til 80 kg og 2 veste 80 til 100 kg.

·      Der har været talt om, om der skulle laves en navneliste på nye sejlere som er blevet godkendt til klubjollerne, denne liste skulle så hænges op på jollepladsen. Det er blevet besluttet at en sådanne liste ikke vil bliver lavet, og man opfordre i stedet til at klubmedlemmerne har et vågent øje med hvem der benytter klubjollerne, og evt. spørger en sejler om vedkommende er blevet godkendt hvis man er i tvivl om dette.

·      Mange af optimistjollerne er ved at være meget gamle, og kunne i den grad trænge til en udskiftning. Vi vil gerne have hvis der var nogen, enten klubmedlemmer eller forældre, der ville melde sig på banen, til at tage en aktiv rolle i søgning af fonds og sponser midler til nye joller.

·      Der tænkes på en ny bådtype til skolesejlads, evt. en jolle hvor der er plads 3-4 personer uden man skal side for klemt. Dette er som sagt kun de første spæde tanker til et sådanne alternativ til vores Wayfare joller. Så er der nogen som har meninger eller forslag til dette, så meld endelig til bage.

·      Jens har hængt 8 våddragter op i klubhuset. De kan kendes på Freskomærket på brystet og kan benyttes af alle.

·     Ho Bugt sejlklub har modtaget en reprimande fra skov- og Naturstyrelsen, der går på at der har været observeret Kite surfere, som sejlede syd om Langli til Skalling hul.  Kite Surferne blev fulgt af Ho Bugts sejlklubs følgebåd.

Der henstilles til at ALLE klubmedlemmer, det være sig Kite surfer, surfere, Wayfare og Hobie cat sejler respekter fredningsgrænserne i Ho Bugt.

9. Næste bestyrelsesmøde.

Næste møde d. 14.08.08 HBS kl. 19:00