Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag den 15.05.08 kl. 19.00 HBS klubhus

Deltagere: Ole, Jens, Finn, Gitte, Jeppe, Thomas og Claus
Afbud:
Inviteret: Tage

1.      Status regnskab & orientering fra administrator – (Tage)

Forsikrings gennemgang – hvad er status og evt. spørgsmål.

Klubbens regnskab blev fremlagt og forklaret for bestyrelsen og fundet helt i orden.

Klubbens forsikringer blev ligeledes gennemgået og der vil blive foretaget mindre ændringer omkring værdien af optimistjollerne. Derudover blev vores klubforsikring gennem dansk sejlunion gennemgået og det er her vigtigt at understrege at de som formelt er indskrevet som træner, assistenter og lignende er omfattet klubbens ulykkesforsikring hvis uheldet skulle være ude. Derfor er det vigtigt at vi holder vore træner/assistent lister opdateret!        

2.    Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt, men er endnu ikke kommet på nettet, Claus retter fejlen.

3.    Status for aktiviteter vedr. ”Aktivitetsleder mødet”

3.1.    Klubmesterskab (Claus)

                      Gruppen består af: Bruno, Bjarne, Henrik Fur, Karin og Claus.
                     
Der har så vidt vides ikke været afholdt møde endnu.

3.2.  Åbent hus (Finn)

                      Gruppen består af: Finn, Vagn, Ebbe, Jens, Per og Gitte.
                      Åben hus bliver afholdt den 15/6 fra 10 til 15.

3.3.  Vinteraktiviteter (Thomas)

                      Ingen Aktiviteter pt.

3.4.  Presseudvalg (Gitte)

                      Gruppen består af: Jens Konge, Per og Gitte.
                      Klubben har været i Budstikken og Hjerting posten.
                      Der er udført en flot folder, der ligger i klubben til uddeling.

4.    Status for mødet med Vadehavssekretariatet

Vi drøftede den gennemgang vi havde fået på et tidligere møde med Vadehavssekretariatets leder. hvor Ho Bugt Sejlklub og Varde Sejlklub deltog. Vi gennemgik de ændringer der kunne få betydning for vores sejlklubber, når Nationalparken bliver en realitet fra ca. 2009-10. Klubbens bestyrelse er enig om at nationalparken kan bidrage positivt til udviklingen af området og at der derigennem bliver yderligere muligheder for at søge penge/ hjælp til at fortsætte vores aktiviteter og værdigrundlag. Det der muligvis i fremtiden kan bliver den begrænsende faktor for klubbens og sportens udvikling i vore område er Natura2000 som er et EU beskyttelses projekt hvor man i øjeblikket er ved at behandle forslagene som er indkommet via indsendte ideer for området. Desværre er bestyrelse & arbejdsgrupperne for Nationalparken nok ikke på plads inden forslagene er færdig behandlet for Natura2000, og derved vil de regler & restriktioner som fremkommer her blive en del som ikke kan diskuteres via Nationalparkens bestyrelse m.m. Bestyrelsen vil kontakte Dansk Sejlunion for råd og vejledning til at opnå maksimal indflydelse i denne kritiske fase vi befinder os i.

5.    Status Motor jollemand/kvinde

Der er endnu ikke kommet kandidater, så vi søger fortsat en person.

6.    Klub sejljoller – fri brug for godkendte medlemmer

Bestyrelsen har modtaget forslag fra medlemmer, der gerne vil have fri brug af klubbens joller for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen har diskuteret emnet og blev enige om at klubben ikke på nuværende tidspunkt er klar til at give afkald på gebyret, udover det der blev af givet til træner og bådsmænd på forrige møde.

7.  Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

Dagen efter bestyrelsesmødet skulle Finn til møde med Kommunen om logistikken omkring det nye klubhus.
Planen er nu at byggeriet kan igangsættes til november, altså efter vores sæson.

8.    Evt.

Bestyrelsen havde en lang debat om behovet for endnu en følge båd da man har stor ny tilgang på optimist området. Bestyrelsen arbejder videre med forskellige muligheder.

9.    Næste møde

Næste møde den 19/6 kl. 1900