Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag den 26.02.08 kl. 19.00 i HBS klubhus

Deltagere: Ole, Jens, Finn, Thomas og Claus
Afbud: Gitte og Jeppe
Inviteret: Ingen

1.      Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde

Der var ingen kommentarer og referatet er godkendt.

2.    Diskussion, dagsorden og fin planlægning af Aktivitetsleder mødet

Emner og metoder blev diskuteret og hjørnesten blev sat. Ole og Finn pusler det sidste på plads.

3.    ”Miljø aktivitetsudvalg” - skal vi have en, og hvad skal denne omhandle?

Bestyrelsen har kontaktet Vadehavssekretariatet for information og diskussion vedr. Nationalpark & Natura 2000. Spørgsmål om etablering af udvalg afventer til efter dette møde.

4.    Handlingsplan for Klubhus som nedrives i april 2008

Nedrivning af klubhuset er udskudt til tidligst maj/juni.

5.    Seneste nyt vedr. klubhus & fondssøgning (Finn)

Der arbejdes på at skaffe midler til klubbens finansiering, pt. 7 ansøgninger ude til lokale fonde.

6.    Evt.

1) Bestyrelsen har behandlet en indsigelse fra et medlem mod bestyrelsens beslutning om at udvalgsmedlemmer kan benytte klubbens joller uden at betale vedligeholdelsesgebyr. Bestyrelsen har ikke ændret beslutningen og formanden svarer de to personligt.

2) Bestyrelsen undersøger muligheden for at få en ny ledsagerbåd gennem Kodanfonden. 

7.    Næste møde

Onsdag den 26/3-2008 kl. 19:00