Referat af bestyrelsesmøde
den 13.09.2007

Deltagere: Ole H. Jensen, Tage Kristensen og Claus I. Nielsen. Jens Peter Riber, Jeppe Schmiegelow, Thomas Krogsgaard og Jens M. Larsen.

Gæst til punkt 1: Finn Boisen

Afbud: ingen


Torsdag den 13.09.07 kl. 19.00 HBS klubhus

1. Klubhus byggeri (Finn Boisen, leder af byggeudvalg)

·        Stillingtagen til reduceret areal i forhold til behov, da projektets budget ramme overskrides! Vi skal tage stilling til en evt. medfinansiering – behov størrelse ca. 300.000kr

Bilag vedlagt på seneste tegninger og økonomisk overslag

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at klubben bruger kr. 250000,- af klubbens opsparede midler til medfinansiering af det først forslåede større kælder plan og klublokale. 


2. Gennemgang af sidste referat (Claus)

Ingen kommentar.

Der er blevet fulgt op på punktet om synligheden på Internettet og den er ikke helt dårlig.


3. Økonomi (Tage)

·        Regnskabs status

Fremlagt uden kommentarer

·        Omkostningsgodtgørelse til træner

Bestyrelsen har ved flertal vedtaget at der gives en omkostningsgodtgørelse til trænere, til de omkostninger de har i forbindelse med deres faste mødedage på kr. 2000,- årligt. Antallet der er berettiget til denne godtgørelse er opgjort til 4 personer.  


4. Status aktivitets områderne (alle)

·  Sufer & Kite (Jeppe & Jens Larsen)

Der er en voldsom søgning på især Kite surfing og der har til tider har været med problemer med pladsen omkring stranden.

Surfing er på vej ned i samme takt som Kite har opgang.

·  Optimist & Junior (Claus)

Der er gang i aktivisterne. 

·  Hobie & Sejlerskole (Jens Peter)

Aktiviteterne i Hobie er ikke rigtig kommet i gang grundet manglende vedligeholdelse/leverings problemer af reservedele.

Der er ingen problemer med sejlerskolens aktiviteter.

·  Tur/kapsejler & Vedligehold (Thomas)

Der er ingen problemer.

·  Jolleplads/container (Tage)

Vi er ved at have samlet alle nødvendigt til erstatningssagen.

Kommune er blevet bedt om at dække hullet ved surfer containerne.


5. Bearbejdning af aktivitets forslag (alle)

·        Standerstrygningsfest den 27/10

Festudvalget er nedsat og består af Thomas og Gitte, men andre medlemmer er velkommen til at deltage i planlægning ved henvendelse.

Der vil være uddeling af vandrepokal mm.

Klubstanderen bliver solgt under middagen til højstbydende.     

·        Foredrag (forslag modtages)

Bjarne/Jan holder foredrag den 6 dec. Om turen rundt om England i sommers.

Besøg på Redningsbåden. Jeppe undersøger muligheden

·        Meteorologi (forsat)

Vi har en metrolog til et foredrag. 

·        Der er hygge om onsdagen på havnen hvor der vedligeholdes på både og venskaber.

·        Muligheden for en fisketur med kutter (måske en nytårs torsk)

·        Familiedag.

·        Gokart med fart og spænding.


6. Orientering omkring Nationalpark vadehavet (Ole)

·        Vi skal tage stilling til HBS´s holdning til en evt. etablering

    Bilag vedlagt

     Bestyrelsens indstilling er at vi skal søge indflydelse hvis Nationalpark bliver en realitet.


7. Evt.

Bestyrelsen ønsker samlet set flere møder for at følge op på status for aktiviteterne.

Speedbåden ved surfer huset skal op af vandet da forsikringen udløber.

Svømmehallen til vinter / Jeppe undersøger. 


8. Dato for næste møde.


25/10 Kl. 1900