Dagsorden til konstitueringsmøde

den 30.11.06 kl. 19.00 i klubhuset.

 

1.      Gennemgang af referatet fra bestyrelses mødet d. 26.10.2005 (OHJ)

2.    Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen (OHJ)  

3.    Fordeling af bestyrelsesposter.

Formand

Næstformand

Kassere

Bestyrelsesmedlemmer

4.    Udvalgsposter.

5.    Behandling af ”eventuelt punktet” der blev diskuteret ved generalforsamlingen.

Bruno Malzard gjorde opmærksom på mystiske døde træer i hegnet mod vandet.
Bestyrelsen ser på om der skal plantes nye træer eller man skal afvente hvad der sker med byggeprojektet.

Thomas Krogsgaard foreslog oprettelse af en pulje til støtte for kapsejlere der rejser til udenbys stævner.
Ole Holmgård Jensen
:
Støtte til ekstraordinære sejladser kunne være ønskeligt for at profilere klubben udadtil.
Bestyrelsen overvejer tilskud i enkelte særlige tilfælde.

Jens Konge opfordrede til at man fandt en kandidat til bestyrelsen for Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, da vores område ikke er repræsenteret i øjeblikket.

Ivan Lassen opfordrede bestyrelsen til at overveje krav om bådforsikring i pladsregulativet. 

6.    Aktiviteter for den ny sæson 2006.

10. Evt.

11. Dato for nyt møde.