Ho Bugt Sejlklub


Referat af bestyrelsesmøde den 30.11.2006

Deltager: Ole H. Jensen, Jeppe Schmiegelow, Tage Kristensen, Thomas Krogsgaard, Claus I. Nielsen og Jens M. Larsen.
Afbud: Jens Peter Riber.

 1. Gennemgang af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Ingen kommentarer.
 2. Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen.
 3. Fordeling af bestyrelsesposter:

Formand: Ole H. Jensen.
Næstformand: Jeppe Schmiegelow.
Kasserer: Tage Kristensen.
Sekretær/referent: Claus I. Nielsen.
Bestyrelsesmedlem: Jens M. Larsen.
Bestyrelsesmedlem: Jens Peter Riber.
Bestyrelsesmedlem: Thomas Krogsgaard 

 1. Udvalgsposter:

Se plan org 2007.

 1. Behandling af punkter fra generalforsamlingen:
  • Bruno Malzard gjorde opmærksom på mystiske døde træer i hegnet mod vandet.

Bestyrelsen ser på om der skal plantes nye træer eller man skal afvente hvad der sker med byggeprojektet.
Bestyrelsen har valgt at afvente byggeprojektet.

  • Thomas Krogsgaard foreslog oprettelse af en pulje til støtte for kapsejlere der rejser til udenbys stævner.
  • Ole Holmgård Jensen :

Støtte til ekstraordinære sejladser kunne være ønskeligt for at profilere klubben udadtil. Bestyrelsen overvejer tilskud i enkelte særlige tilfælde.
Bestyrelsen drøftede ovenstående punkter og nedsætter en arbejdsgruppe der skal arbejde med mulighederne for at skaffe sponser hjælp til kapsejlere der rejser til udenbys stævner. Jeppe Schmiegelow og Jens Peter Riber starter gruppen.

  • Jens Konge opfordrede til at man fandt en kandidat til bestyrelsen for Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, da vores område ikke er repræsenteret i øjeblikket.

Bestyrelsen opfordrer til at der findes et aktivt medlem mellem Wayfarer sejlerne til opgaven.

  • Ivan Lassen opfordrede bestyrelsen til at overveje krav om bådforsikring i pladsregulativet.

Bestyrelsen besluttede at der indføres et punkt på reglerne for benyttelse af jollepladsen med krav om ansvarsforsikring. Der vil ikke i første om gang blive indført systematisk kontrol.

 1. Aktiviteter for den ny sæson 2007

Udvalgene og bestyrelseskontakter skal melde kendte aktiviteter til kalenderen inden den 30 jan.

 1. Eventuelt:

Der er blevet foretaget en optælling og gennemgang af optimistjollerne der mangler nogle dokumenter på enkelte joller der efterlyses og bestyrelsen har vedtaget at Tage opdaterer forsikringerne således at de svarer til markedsværdien og joller fra 1995 og ældre kun har ansvarsforsikring.

 1. Næste bestyrelse møde: Torsdag den 18-01-2007

God jul og godt nytår.