Referat bestyrelsesmøde 

Den 27.10.05 kl. 19.00 HBS Klubhus

 Fremmødte: Ole, Lars, Jens, og Anders

1.  Gennemgang af referatet fra den 15.08.05 (OHJ)

Godkendt

2.    Økonomi (OHJ)
Årsregnskabet blev gennemgået godkendt og underskrevet.
Det blev orienteret, at klubbens bankbeholdning er omlagt til obligationer således en bedre rente opnås.

3.    Standerstrygning (alle)
Planlægning iht. tidligere år. Lars lovede at stå for frokost delen

4.  Generalforsamling
Der var enighed om at vores klubhus ikke kan rumme det forventet fremmøde, så Jens lovede at klare mødelokalet. Enten Sædding Bibliotek eller alternativt ”Jon & Dittes” hus i Hjerting.

5.  Status for best. aktivitetsplan 2005

5.1.          Optimist aktivitet (Anders)
Der har været afholdt afslutningsfest for forældre og børn. Var en stor succes.

5.2.        Surfer/Kite aktivitet (Jens)
Rampe er blevet fremstillet. Bliver brugt flittigt.

5.3.  Miljø (Ole)
Best. skal i det nye år ha udarbejdet ”færdselsregler” som tydeligere beskriver hvor og hvorledes man sejler i Ho Bugt.

6.    Orientering vedr. klubhus
Det kan konstateres at klubben vi har fået tildelt en ramme på ca. 4 mill DKK til et nyt klubhus. Hhv. 2 mil DKK fra kommunen samt 2 mill DKK fra Bygge og lokale fonden.

I øvrigt er bygge udvalget i gang med en skrivelse som nærmere beskriver rum & funktion og størrelse, suppleret med skitser som sendes til kommunen.

7.  Wayfarer klubjolle (OHJ)

7.1.    Nyt komplet ror til vore to Wayfarer joller
Der var lidt tvivl om den samlede pris, så der tages endelig stilling ved næste møde.

8.  Orientering fra Vadehavsforeningen (Anders)

Anders gav et fyldig referat at seneste afholdte møde, og kunne konstatere at der udover sejlads i vadehavet ikke meget mere tilfælles. De øvrige klubber er rene motorbådsklubber.

9.  Evt.

Ny lov vedr. indhentelse børneattester blev diskuteret. Punktet gennemgås ved næste best. møde 

10.              Dato for nyt møde – Konstituerings møde

          30.11.2005 kl. 19:00 i HBS