Referat for bestyrelsesmøde

Den 27.09.04 kl.19.00

HBS klubhus

Til stede var:
Poul Erik Viuff, Jens Peter Riber, Jesper Madsen, Rasmus Graarup, Ole Holmgaard Jensen, Tage Kristensen, Bruno Malzard.
Referent: OHJ.
1. Referat fra sidste møde. (OHJ)
Godkendt af bestyrelsen uden kommentarer
2. Økonomi (TK)
Tage gennemgik regnskabet, som senere bliver sendt til revision. Endnu kunne vi lægfolk konstatere, at der er økonomisk styr på vores klub. Flot arbejde.
Et forslag til ændring af kontingenter for Optimist sejlere blev diskuteret.
3. Planlægning af standerstrygning 30.10.2004 kl.10:00
Foregår i år som de øvrige med den traditionstro sang samt lidt godt til halsen før arbejdet med ”nedpakning” af sommer aktiverne. 
Afsluttende med frokost.
4. Planlægning af generalforsamling d. 25.11.2004
De generelle praktiske forberedelser blev gennemgået. Vi forventer at kunne benytte lokalet i Sædding centret. PE undersøger.
Dagsordenen som min. skal omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Bestyrelsens forslag til kontingenter
Fremlæggelse af budget til orientering.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af junior bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Eventuelt..
5. Hvordan går det skema (PE).
Listen af arbejdsopgaver blev gennemgået, og det kan konstateres at vi stadig har 20 stk Fleecejakker på lager - så har du endnu ikke fået så kan det stadigt nås!

Hvad angår byggeudvalget, så har vi modtaget et særdeles positivt referencebrev fra Hjerting Borgerforening. Der er blevet fremsendt en meget positiv tilkendegivelse til kommunen (afd. For kultur & fritid) - så må vi blot håbe på det bedste.

6. Det skal være sjovt at være leder (PE).
Det blev aftalt at aktivitets ledere inviteres til middag & bowling. OHJ laver indbydelse.
Vi har stadigt nogle ”huller” hvad angår specificering af udvalgs opgaver. 
Vi mangler for:
* Vadehavsklubberne (Jørgen Jørgensen & Bruno Malzard)
* Svømning & miljø (Bruno Malzard)
* Trailer (?)
* Følgebåde & motorer (Per Christensen, Tage Kristensen, Henrik Fuhr)
* Klubhus & Have (Jørgen Mortensen, Tage Kristensen)
* Havnen (Kurt Clemmensen)
7. Bestyrelses beretning 2004 (PE).
Alle i bestyrelsen opfordres til at komme med elementer til beretningen, herunder for hver af de enkelte aktivitets grupper.
8. Evt.
Der er, af  et driftigt medlem, blevet foreslået afholdelse af kursus aftener i dueligheds undervisning, som kan føre frem til eksamen i duelighedsbevis. Bestyrelsen ser særdeles positivt på disse initiativer, og kan kun varmt opfordre til at vi alle bakker op omkring dette - men hvad synes vore medlemmer ?
9. Dato for nyt møde.
Næste bestyrelses møde d. 22.11.2004 i HBS huset kl. 19:00