Referat fra konstitueringsmøde

den 25.03.04 kl. 19.00 HBS

Til stede var: Poul Erik Viuff, Tage Kristensen, Jesper Madsen, Bruno Malzard, Rasmus Graarup, Jeppe Grumsen, Hans Henrik Riber, Ole Holmgaard Jensen.
Afbud fra: Jens Peter Riber.

Referent: OHJ.

1.   Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen. (PE)  
PE bød velkommen til den nyvalgte bestyrelse, som efterfølgende præsenterede sig hver især.

2.   Referat fra sidste møde. (OHJ)
Ingen kommentarer. Referat godkendt.

3.   Fordeling af bestyrelsesposter. (PE)  
Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: PE
Næstformand: RG
Kasserer: TK
Bestyrelsesmedlemmer: OHJ, BM, JM, JPR.
Juniormedlemmer: JG, HHR.

4.   Økonomi. (TK)  
TK gennemgik de tidligere to klubbers sammenlagte driftsregnskab, og præsenterede herunder et nyt forslag til kontoplan. Bestyrelsen godkendt dette forslag.
Herudover præsenterede TK forslag til indmeldelses blanket, som også kan benyttes via vores hjemmeside. Bestyrelsen fandt initiativet fint. TK arbejder videre.

5.   Det skal være sjovt at være leder i Ho Bugt Sejlklub (PE)
Som inspiration og diskussions oplæg havde PE udsendt et forsalg til hvorledes man motiverer, og forstærker lysten til at arbejde i klubben. Efter en livlig debat blev det aftalt at best. medlemmer skal komme med konkrete ”motiverings” forslag til næste møde.

6.   Forretningsorden for udvalgene i Ho Bugt Sejlklub. (PE)
Forretningsordenen blev gennemgået og rettelser gennemført. Der var enighed om at etablere et nyt sæt for hvert udvalg. Den respektive udvalgs ansvarlige bliver kontaktet af medlemmer fra bestyrelsen for udarbejdelse (max 1. A4 side – se forslag).

7.   Udvalgene.
Listen blev gennemgået og rettelser foretaget.

8.   Ideer og visioner for det kommende år (alle).
·        Få skabt bedre sammenarbejde med de forskellige udvalg (synergi)
·        Etablering af klubhus

9.   Planlægning af standerhejsning.
Se allerede udsendte meddelelse !

10. Status for byggeudvalg. (PE)
PE gav en orientering om de løbende aktiviteter, herunder blev skrivelse fra Esb. Kommune diskuteret.

11.   Evt.
Hjemmesiden trænger til ”oprydning”. Der ligger mange gamle informationer som er forældet, bør fjernes. OHJ kontakter Jens Konge for nærmere.

12.   Dato for nyt møde.
Næste bestyrelses møde d. 06.05.2004 kl. 19:00 i HBS klubhuset.