Referat fra bestyrelsesmøde
den 29.01.04 kl. 19.00 HBS

Til stede var: Poul Erik, Ole, Bruno og Tage (økonomi), Jørgen Jørgensen.
Afbud fra: Jørgen Mortensen, Kjeld Hansen

Referent: Ole.

1.       Gennemgang af referatet fra d. 11.12.03

a.      Sammenlægningen med Surferklubben er nu formel en realitet. Hermed har HBS fået en Surfer aktivitet. Bestyrelsen byder de nye og surfer aktiviteter velkommen.

b.     Planering af jollen pladsen var arealmæssigt undervurderet fra kommunens side (500m2 ifht. 1400m2). Tage har kontaktet kommunen for rettelse.

c.      Familie rabat – diskussion pågår stadig – er administrativt bøwl. Hvad mener vore medlemmer?

d.      Der er indkøbt ny motor til vores følgebåd – mangler blot afhentning

e.      Tage er af økonomi udvalget valgt som formel kasserer, og bestyrelsen godkendte dette med prokura til at disponere over klubbens bankkonti.

2.     Regnskabet

a.      Resultatopgørelsen og status for HBS og Surferklubben pr. 31.12.03 blev gennemgået. Ingen kommentarer.

b.     Regnskabet for hhv. HBS & Surferklubben bliver nu sammenlagt.

3.     Udvalgsposter

a.      Sendes ud sammen med info brev.

4.     Aktivitetskalender for den ny sæson 2004

a.      Sendes ud sammen med info brev.

5.     Infobrev & Girokort til medlemmerne & giro kort m.m.

a.      Udsendes i den kommende uge

6.     Nyt om udvidelsen af klubhuset.

a.      Der har været møde i udvalget og der er blevet lavet nye tegninger som udvalget skal tage stilling til på næste møde d. 05.02.04

7.     Bankudvidelse

a.      Surfer har haft Sparbank Vest som pengeinstitut. Det blev vedtaget at forsætte dette arrangement sideløbende med BG Bank. Diverse aftaler med Sparbank Vest blev underskrevet af formanden.

8.     Ideer og visioner for det kommende år.

a.      Der var fra bestyrelsen side enighed om, at de allerede foreliggende planer for klubhus udvidelsen er rigelige!

9.     Vadehavsklubbernes forening.

a.      Jørgen Jørgensen gav en grundig orientering om foreningens arbejde, hvor essens for os er at fastholde vores ret til at måtte færdes på vandet med gensidig respekt for naturen. Foreningens repræsentant deltager i et rådgivnings udvalg under miljøministeriet.

b.      For at styrke den fælles målsætning om at måtte ”færdes i naturen” og ikke blot betragte den, har Vadehavsklubberners forening ønsket medlemskab i Friluftsrådet (koster pr. klubmedlem 5DKK pr. år). Denne organisation er en gigant som udover at tale med kraftigere stemme i ministerierne også har del i tipsmidlerne. Så medlemmer kan altså søge bevillinger hos Friluftsrådet –  muligheder for finansiel støtte af vore klubhus etablering! Bestyrelsen godkendte medlemskab.

 10.  Evt.

a.      Der bliver indkaldt til ekstra ordinær general forsamling, hvor der skal vælges ny bestyrelse, og nye vedtægter skal godkendes det bliver den torsdag den 11.03.04 kl. 19.00 Mødestedet Sædding Centeret.

11.   Indkøb til klubben

a.      For at fremme traditioner & gode skikke i klubben har bestyrelsen bevilget års vandrepokal for hhv. Wayfarer og Hobie kapsejlernes onsdagssejladser.

b.     De medlemmer som muntre sig med kajak roning får nu mulighed parkere denne på en væg stativ (ca. 1000DKK).

c.      Der indkøbes 4stk letvægts jollevogne til optimist jollerne (ca. 5700DKK), samt 2stk jollevogne til følgebådene (ca. 5000DKK) – finansieres via jollefonden.

12.  Dato for nyt møde.

a.      Der bliver indkaldt før den ekstra ordinære generalforsamling.