Referat af HBS bestyrelsesmøde den 3. juni 2003.

 

Pkt.

Emne

Ansvarlig

1

Referatet fra bestyrelsesmødet 10. Marts udestår.

 

2

Regnskab.

Tage gennemgik resultatopgørelse pr 31.maj 2003. Ser fornuftig ud.

Det budgetterede kontingentindtægt vil ikke blive nået, hovedsagligt pga. afgang af optimister. Kun meget få restancer for nuværende.

 

 

3

 

Sammenlægning med Esbjerg Surfklub.

 

Kommunen undersøger pt. om der kan bygges på HBS grunden/området så vi kan rumme windsurferne. Borgerforeningen er med på sagen.  Der holdes møder med kommunen, Esbjerg Surfklub, HBS og kommunen er ved at lave skitseprojekt.

 

 

4

Skt. Hans fest, mandag 23.06.03

 

Tage & Klemme laver bål.

Poul Erik spørger Hardy om han vil stå for grillen.

Tage laver sange til bål.

Jens Peter laver indbydelse (til HBS nyt).

 

 

 

Tage

Poul Erik

 

Jens Peter

5

Midtvejsoprydning og grill.

Det er ikke arbejde til en midtvejsoprydningsdag, hvorfor denne aflyses.

 

Der er stadig tilslutning om fælles klub-grill-aften.

Ideer til evt. fælles sejleraktivitet før grill efterlyses. ALLE

 

 

Alle i HBS

6

Optimistafdelingen

Træner situationen er stadig fgl:

A/B: Michael og Thomas

C: Torben og Ernst

 

Karin efterlyste klare linier for hvordan optimistafdelingen skulle fungere. Poul Erik deltager i møde med trænerne om dette.

 

Optimisterne der ønsker andre sejl end dem klubben stiller til rådighed må selv købe disse,  dvs. typisk kapsejler sejl.

 

De to A sejlere træner i Skærbæk

 

 

Karin

 

 

 

Karin/

Poul Erik

7

Ungdom.

Der er sendt breve ud til bl.a, gamle optimister med tilbud om sejlads i klubbens to Hobie Cat og to Wayfarer joller. Kun meget få har vist interesse.

 

 

 

Jens Peter

8

Udvalgsposter

Jørgen har afløst Poul ’Varde’ mht klubhushaven

 

9

Havnelokalet

 

Poul Erik har været til møde med kommunen og de andre foreninger der holder til ved havnelokalet (8/5/03 og 26/5/03).

Til vinter må der ikke stå større kølbåde på pladsen.

En evt. opdeling af havnelokalet pga. el-forbrug er sat på ’hold’

 

 

 

Poul Erik

10

Vindmåler

Det blev godkendt at indkøbe vindmåler (ca. 5000 incl. opsætning og el.) til opsætning ved ophaler huset.

 

 

Tage

11

Nøgler

Der er næsten ’udsolgt’ af nøgler.

Det er svært at inddrive nøgler fra udmeldte medlemmer. Udmeldte medlemmer kan ikke få depositum hvis de ikke afleverer deres nøgle umiddelbart efter der er blevet rykket.

 

Tage

12

Næste møde

8 Oktober kl 19 hos Tage.

Poul Erik udsender dagsorden

 

Poul Erik

13

Aktivitetskalender 2003

Aktivitetskalender mangler for optimisterne.

 

 

Karin

 

14

Vedtægter (fra januar møde)

Drøftelse af få justeringer af klubbens vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer vil blive udsendt før næste generalforsamling.

 

 

15

Kontakt til kommunen:

Udeståender med kommunen (Poul Erik er kontakt til kommunen):

Bænke og hylder i omklædningsrum: Kommunen har bevilliget pengene.

  • Græstrimmer: Er anskaffet købt.
  • Opretning af trappe. Er bevilget
  • Planering af jolleplads, nyt græs og belægning på vejene. Udsat til næste år.
  • Utæt nedløbsrør i havnelokalerne:  Er lavet.

 

 

 Poul Erik

 

16

Eventuelt.

  • Hjerting Byfest. Sidste år fik klubben ca 14000kr i på denne måde. Tage stod for HBS organiseringen. Der efterlyses en person der vil gå ind som organisator i år i stedet for Tage. Vi skal melde til Byfestudvalget snarest.

 

  • Søkort. Forslag om at købe det levende søkort (CD rom med søkort på) til klubben blev ikke vedtaget.

 

  • HBS stander har fået kraftig blå kant. Tage giver DS besked.

 

  • Brugt Wayfarer klubsejl sættes til salg i HBS nyt. 1500kr for storsejl og 500 for genua. Er der flere interesserede trækkes der lod. (Jens Peter)

 

  • Promecon (MT stål) har sponseret et par nye optimist jollevogne (Karin). J

 

  • Der indkøbes lamineringsmaskine (Tage)

 

 

 

 

Alle i HBS