Referat af HBS bestyrelsesmøde den 17. januar 2003.

 

Pkt.

Emne

Ansvarlig

1

Referatet fra bestyrelsesmødet 10. december blev godkendt.

 

2

Regnskab.

Tage gennemgik resultatopgørelse og balance pr 31.december 2002. Ser fornuftigt ud.

 

 

3

 

Udvalg.

Poul Erik har fået kontaktet de fleste udvalgsmedlemmer.

Listen over udvalgsmedlemmer bliver opdateret og kommer på hjemmesiden og udvalgsmedlemmerne vil få brev vedr. indkøb for klubben.

 

 

 

4

Karin og Tage har været til ungdomsseminar i Kolding.

På seminaret blev bl.a. drøftet, hvorfor der generelt var et fald i antallet af ungdomssejlere. Dansk Sejlunion mente, det kunne være pga. det faldende børnetal, ikke så mange forældre der selv sejlede, zapper-ungdomskulturen, mange andre ungdomstilbud og manglende pigesejlere.

DS ville ikke fastlægge/anbefale een ungdomsjolletype frem for andre og havde et godt øje til Hobie Cat 16, som vi har i HBS. (Minimum vægten for en HC 16 besætning er 112,5 kg for ungdom). Tyskland, Frankrig og England har anbefalet HC 16 til ungdommen. Af andre ungdomsjolletyper blev følgende også nævnt på seminariet af DS: 405, 420, 470, 29, E-jolle, laser,…., så der er ikke fælles fodslag om een type!

 

DS er ved at lave et større ungdomstalenthold, hvor også HC16 besætninger vil komme i betragtning.

 

 

5

Juniorafdelingen.

De sidste par år har ungdom trænet sammen med ”de voksne” Hobie sejlere. I den kommende sæson er det intentionen af forsøge en mere målrettet indsats for at få flere faste ungdomssejlere. Det vil foregå på tirsdage i både HC og Wayfarer-jollerne.

Der vil blive sendt brev ud til bl.a, gamle optimister.

 

 

 

 

 

 

Jens Peter

6

Aktivitetskalender 2003

Aktivitetskalenderne blev drøftet.

Der laves een kalender der dækker Hobie og Wayfarer aktiviteter (Tage sender forslag ud til bestyrelsen for kommentarer).

Tage får checket mht. teori aftener (hvem holder det?)

 

Der laves én kalender der dækker optimisterne (Karin/Tage laver forslag).

 

 

 

Tage

 

Tage

7

Nyhedsbrev

Forslag til nyhedsbrev blev drøftet og rettelser indføres og ny udgave sendes rundt til bestyrelsen på e-mail til kommentar før udsendelse til medlemmerne med dette års girokort.

 

 

Tage

8

Klubbåde

  • Der var enighed om en justering af vedligeholdsgebyr for lån af klubjollerne. Det blive lidt dyre med stadig meget billigt i forhold til at have egen jolle.
  • Det bliver også muligt at låne en følgebåd til tursejlads. 100kr pr formiddag, eftermiddag eller aften. Kan ikke lånes når der er træning mv.

 

HBS hjemmeside opdateres.

 

 

9

Vedtægter

Drøftelse af få justeringer af klubbens vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer vil blive udsendt før næste generalforsamling.

 

 

Poul Erik

10

Rengøring af klubhus

Der sættes opslag op i Hjerting centret kort før sæsonen starter.

 

 

Jørgen

11

Sammenlægning med Esbjerg Surfklub.

 

Kommunen undersøger pt. om der kan bygges på HBS grunden/området så vi kan rumme windsurferne. Borgerforeningen er med på sagen. Poul Erik vil rykke kommunen for at få gang i sagen.

 

 

 

Poul Erik

12

Kontakt til kommunen:

Udeståender med kommunen:

  • Bænke og hylder i omklædningsrum: Kommunen venter på tilbud fra os.
  • Rep. af plankeværk: Rekvisition til indkøb af materialer er modtaget.
  • Græstrimmer: Er bevilget, vi afventer rekvisition fra kommunen. Har nu i januar  modtaget brev fra kommunen at der stadig ses på sagen!!!!
  • Hundetoilet (dette skal ikke være et toilet!!! Poul Erik) og affaldsspand til jollepladsen: Vi afventer nærmere besked fra EK.
  • Opretning af trappe, planering af jolleplads, nyt græs og belægning på vejene: EK er i gang med at indhente tilbud, når det er på plads, får vi besked om hvornår arbejdet går i gang.
  • Utæt nedløbsrør i havnelokalerne: EK har bedt et VVS firma reparere skaden.

 

 

 Poul Erik

 

13

Eventuelt.

  • Vinteropbevaring af joller på havnen og i klubhushaven. Emnet blev drøftet igen. Jollepladsreglement bliver opdateret og sættes på HBS hjemmesiden.
  • Behov for trænerkursus blev drøftet. Poul Erik vil kontakte mulige medlemmer.

 

 

 

 

Poul Erik

14

Næste møde.

Mandag 17. marts 2003