28. november 2002

12. Generalforsamling

1. Valg af dirigent:
Ebbe Kildsgaard blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til klubbens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning 2002.
Formanden Poul Erik fremlagde beretning for den forgangne sæson:

Bestyrelsens beretning 2002

Endnu en sæson er gået, og alle har forhåbentlig haft nogle gode oplevelser, som de husker tilbage på med glæde.

Der blev holdt mange bestyrelsesmøder i den mørke vintertid til stor undren for nogen: ”Hvad laver de dog til alle disse møder”. Men der var selvfølgelig mange ting, som den helt nye bestyrelse skulle sætte sig ind i. Yderligere havde den nye bestyrelse også mange nye ideer og visioner. Og selskabet var jo heller ikke så ringe endda, skønt diskussionerne kunne være lidt heftige indimellem.

En af de første opgaver var at få kontakt til alle udvalgsfolkene for at få bekræftet, at de var med på endnu en sæson. Her valgte de fleste heldigvis at fortsætte med de forskellige gøremål -  til stor betydning for klubben.

Et af målene for bestyrelsen, var at gøre klubben mere synlig. Mange emner blev diskuteret, herunder blev det også besluttet at lægge bestyrelsens dagsordener og referater ud på klubbens hjemmeside. Yderligere fik alle klubbens medlemmer udleveret en klubstander til at klistre på f.eks. bilen. Mest synlige er vi dog, når vi viser sejlene på bugten!

Et samarbejde blev også indledt med Esbjerg Roklub og Esbjerg Surfklub om at lave et fælles arrangement ved navn Ho Bugt Regatta. Et arrangement som skulle sætte fokus  på de tre klubber ved at samle så mange både som overhovedet muligt på Ho Bugt.

Alt var også kørt i stilling, sågar pressen var indbudt, men som så ofte før gik det endnu engang op for os, at vi ikke kan bestemme over vejret, som desværre viste sig fra den meget blæsende side.

En positiv ting kom der dog ud af det, nemlig et efterfølgende rigtig godt samarbejde de tre klubberne imellem, som på sigt kan føre endnu mere med sig.

Der blev i den forgangne sæson også sat fokus på sikkerheden både til lands som til vands. Dette mundede ud i et aftenarrangement med temaet ”Sikkerhed og førstehjælp”  på Esbjerg Brandskole for alle instruktører og hjælpere. De involverede blev også inviteret ned til Esbjerg Havnevagt, hvor de fik en god vejledning om sikkerhed til søs, samt en tur med redningsbåden. Endvidere blev der i tilfælde af en ulykke på vandet udarbejdet en nødplan, som nu er tilgængelig for alle på nettet og som er opslået på vores tavle på bådpladsen.

Et andet mål var at arrangere noget, som kunne samle alle medlemmerne på kryds og tværs. Dette resulterede i to arrangementer, nemlig Skt. Hans fest og en sommerfest, hvor medlemmerne selv medbragte deres mad til den opstillede grill. Der kom mange positive tilbagemeldinger på de to aftener, så vi håber, at dette kan gå hen og blive en tilbagevendende tradition.

Året 2002 har også været året, hvor vi igen har taget debatten op omkring en sammenlægning med Esbjerg Surfklub. Mange af klubbens medlemmer har deltaget i debatten, og der har været holdt flere møder med Esbjerg Surfklub for at få afdækket de forskellige behov og synspunkter. Vi er kommet frem til, at vi klubberne imellem klart ser fordele i en sammenlægning, men at det ikke kan lade sig gøre med de faciliteter og den plads, som vi har i dag i sejlklubben. Derfor ligger der nu en ansøgning hos Kultur & Fritid om hjælp til ideen. Vi er i bestyrelsen selvfølgelig klar over, at en sammenlægning af de to klubber kræver en afstemning blandt medlemmerne, men det er planen at vente med en sådan afstemning, til vi har noget mere konkret at stemme om.

Sejlervejret i den forgangne sæson har været helt i top, og der er blevet sejlet rigtigt meget. Mandage, hvor sejlerskolen ofte mønstrede 6 - 8 Wayfarer joller og 5-6 Hobie Cats; tirsdage og torsdage med optimister, hvor der normalt var over 20 joller på vandet, samt et tilsvarende antal forældre i vand til knæene; onsdage med kapsejlads og/eller tursejlads med Wayfarer og Hobie Cat.  Yderligere har mange medlemmer været til kapsejlads i weekender, eller de er taget på spændende sejlture. Derudover er der også de medlemmer, der ”bare” sejler, når vejret er godt.

Det er også dejligt at opleve, at så mange af klubbens medlemmer er engagerede og støtter op omkring de nye sejlere, det være sig nye optimister, juniorer eller seniorer. Og der har som sagt været mange gode sejlaftener med efterfølgende hygge og spisning på bådpladsen eller i klubhuset. Specielt må fremhæves optimistforældrenes store indsats omkring fællesspisning efter sejladserne.

Klubben har også haft en del fællesture. Især Wayfarer jollerne har en lang tradition for fælles dagsture ud over deres sommerture på Ringkøbing fjord og til Rantzausminde, men Hobie Cat’ene er også ved at komme godt med og har specielt vist sig talstærke, når der har været kapsejlads, herunder den legendariske Alfred K’s sejlads, eller når der har været tidevand til en sejl-badetur til Skallingen. Optimisterne har som sædvanlig været til kapsejlads i et utal af weekender og har haft sejl-grill-ture til blandt andet Langli.

Klubben har nok forandret sig en del, siden den startede for 11 år siden, ligeledes har holdningerne til det at være med i en klub forandret sig. At ændre på det skal vi ikke, men vi skal i stedet forsøge at følge med tiden og være åbne for nye tiltag.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der stadig bliver lavet rigtig meget godt frivilligt arbejde i klubben, men det kniber med rengøring af klubhuset. Vi har forsøgt flere modeller til at løse problemet, men må konstatere at medlemmernes holdning til at rydde op efter sig og skrive sig på til rengøring ikke synes at berøre ret mange. Derfor kan vi blive nødt til at købe professionel hjælp fremover, hvilket jo vil betyde en merudgift for klubben og det enkelte medlem.

Året bød også på køb af en ny følgebåd, så vi nu er oppe på 4 følgebåde. Motorerne vil nu sidde permanent på to af følgebådene, så de er klar til at gå på vandet.

Lokalerne på havnen, som vi nu har haft til rådighed klubben i de sidste par sæsoner, er en stor succes. Så stor at det godt kan knibe med at få plads til alle, der gerne vil lave noget ved deres både.

For at medlemmerne kan få mest mulig glæde af lokalerne, er det seneste tiltag, at der er sat en nøgleboks op, så alle med en klubnøgle har adgang til lokalerne.

I den forbindelse indskærpes det, at man følger de gældende regler for brug af lokalet.

Om havnelokalet kan også nævnes, at der ligger planer hos kommunen om at dele rummet for at imødekomme ønsket om at kunne lave glasfiberarbejde, samt for at sænke det store elforbrug.

Endelig skal det nævnes, at vi igen i år har fået adgang til svømmehallen på Vestervangsskolen søndag formiddage, så alle kan holde sig i form til den kommende sæson.

Til slut er det glædeligt at kunne meddele, at klubben igen i år har haft stor fremgang i medlemstallet. En fremgang som i stor grad skyldes det frivillige arbejde som klubbens medlemmer bakker så flot op om.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

Tage Kristensen fremlagde regnskabet for 2001/2002, der viste et underskud på 59761 kr. Sidste år var resultatet et overskud på 60331 kr. da man ikke havde afskrevet alle sponsorindtægter. Der er i år afskrevet 89188 kr. for at rette op på dette forhold.

Balancen pr 30. september 2002 viser samlede aktiver på 180076 kr. og en egenkapital på 120326 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af budget for næste år.

Tage Kristensen fremlagde budgettet for næste år. Det blev godkendt af generalforsamlingen .

5. Fastsættelse af kontingent for næste år. 

Kassereren noterede, at den gennemsnitlige udgift per medlem i den forgangne sæson ca. har været 700kr. 

Det blev vedtaget at hæve kontingentet for følgende grupper:

·        Senior fra 300kr. til 500kr.

·        Junior m. Jolle fra 525kr. til 600kr.

·        Junior fra 300kr. til 400kr.

Det blev vedtaget ikke at ændre kontingentet for følgende grupper:

·        Senior med egen båd 1000kr.

·        Optimistforældre          300kr.

·        Optimist med A-jolle 1200kr

·        Optimist med B-jolle    900kr

·        Optimist med C-jolle    625kr

·        Optimist m. egen jolle  400kr

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles på generalforsamlingen.

Se under pkt.10 ’Eventuelt’ for andre forslag/kommentarer.

7. Valg af bestyrelse.

Følgende blev valgt:

·        Poul Erik Viuf (genvalgt)

·        Jens Peter Riber (genvalgt)

·        Tage Kristensen (genvalgt)

·        Jørgen Mortensen

·        Karin Lindquist (repræsentant for optimist/ungdomsafdelingen)

Henriette Jørgensen og Kjeld Hansen stillede ikke op igen. De blev takket for deres indsats.

8. Valg af 2 suppleanter.

Følgende blev valgt:

·        Per Nielsen

·        Jørgen Jørgensen

9. Valg af 2 revisorer.

Følgende blev valgt:

·        Gunnar Kondrup

·        Ernst Henriksen

·        Per Allerød (suppleant)

10. Eventuelt.

Under eventuelt var der en livlig debat omkring følgende emner:

·        Størrelsen af vedligeholdsgebyr (lånepris) for klubjoller. (Rimelighed ift omkostningerne, reklameværdi, mv.). Den nye bestyrelse blev opfordret til at se om der skal eventuelle justeringer til.

·        Betaling af vedligeholdsgebyr for brug af klubjollerne til sejlerskolen.

·        Vinterpladser til joller i klubbens have og på havnen foreslås organiseret.

·        Lån af følgebåde til småture til f.eks. Langli.

·        Evt. opdeling af HBS-rummet på havnen. El-måler nu opsat for check af forbrug.

·        Hjerting byfest (Gode indtægter til klubben og en opfordring til at deltage mere talstærkt næste år).

·        Sammenlægning med Esbjerg Surfklub (se også formandens beretning).

Til slut en tak fra dirigenten for god ro og orden, samt for en engageret debat.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen år 2002.