Referat af bestyrelsesmødet i HBS den 10. december 2002.

 

Der var afbud fra Kjeld Hansen, Karin Lindquist og Jens P Riber

 

Pkt.

Emne

Ansvarlig

1

Poul Erik bød velkommen til Jørgen Mortensen  og sagde tak til Henriette Jørgensen for det store arbejde hun havde lagt i bestyrelsesarbejdet og i klubhuset.

 

2

Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået, og generalforsamlingen blev

evalueret.

 

3

 

Poul Erik Viuff blev valgt til formand, Jens Peter Riber til næstformand og referent, Tage Kristensen til kasserer, Karin Lindquist til ungdomsudvalg og Jørgen Mortensen  til bestyrelsesmedlem.

 

Fordeling af ansvarsområder:

Poul Erik Viuff: Vadehavsklubberne, miljøudvalg, sejlerskoler, svømning og

kontakt til kommunen.

Jens Peter Riber: HBS hjemmeside og juniorafdelingen.

Tage Kristensen: Klubjoller, trailere, nøgler, informationstavle, jolleplads og

følgebåde/motorer.

Jørgen Mortensen : Klubhus, klubhushave, tur og kapsejlads.

Karin Lindquist: Optimist joller, materiel og træning.

 

 

4

Poul Erik Viuff kontakter udvalgsmedlemmerne for at høre om de vil fortsætte i

den kommende sæson, og sætter emnet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

  PEV

5

Vinteropbevaring af joller på havnen og i klubhushaven: behandlet under pkt. 9

Medlemmernes lån af følgebåde: Bestyrelsen er positiv, men vil have undersøgt

det nærmere i samråd med Per Kristensen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Søge om tilladelse til at sejle rundt om Langli: Bestyrelsen vurderer, at det får vi

ikke lov til.

Fjerne bevoksningen for at få en bedre udsigt fra klubhuset: Meningerne om dette

emne var markant delte på generalforsamlingen. Efter en grundig behandling i

bestyrelsen, blev der vedtaget et kompromis, der går ud, at fælde to delvis udgåede træer og klippe bevoksningen ned til niveau med lågen på et mindre stykke af hegnet.

  TK

 

 

 

 

JT & TK

6

Poul Erik gjorde status over de ting vi har drøftet med kommunen:

Lys med sensorer ved for- og baggang: Er udført.

Bænke og hylder i omklædningsrum: Kommunen venter på tilbud fra os.

Rep. af plankeværk: Rekvisition til indkøb af materialer er modtaget.

Nyt gulv i klubhus: Er udført.

Græstrimmer: Er bevilget, vi afventer rekvisition fra kommunen.

Hundetoilet og affaldsspand til jollepladsen: Vi afventer nærmere besked fra EK.

Opretning af trappe, planering af jolleplads, nyt græs og belægning på vejene:

EK er i gang med at indhente tilbud, når det er på plads, får vi besked om hvornår

arbejdet går i gang.

Nøgleboks ved porten på havnen: Er udført.

Utæt nedløbsrør i havnelokalerne: EK har bedt et VVS firma reparere skaden.

Rengøring af klublokaler: Bestyrelsen har erfaret, at der ikke er nogen af medlem-

merne, der frivilligt vil påtage sig dette job. Derfor blev det vedtaget at ansætte en

til at gøre rent i klubhuset.

 

 

  PEV

   TK

 

    TK

    PEV

 

     PEV

 

 

 

 

    JT

7

Klubben mangler aktiviteter for de unge der er blevet for ”store” til at sejle optimistjoller, derfor blev det vedtaget at oprette en juniorafdeling, der skal træne om tirsdagen og have klubjollerne stillet til rådighed. Der blev foreslået nogle emner til at lede denne afdeling, som formanden kontakter.

PEV

8

Aktivitetskalenderen for den kommende sæson blev gennemgået. Tage kontakter Ebbe, Ernst og Bruno for at koordinere arrangementerne.

Karin udarbejder en aktivitetskalender for optimistsejlerne.

TK

 

KL

9

Den langtrukne diskussion om vinteropbevaring af joller på havnen og ved klubhuset blev løst ved følgende tilføjelse til jollepladsreglementet:

Der er et begrænset antal pladser ved klubhuset og på havnen, der kan benyttes til vinteropbevaring af joller.

Medlemmer der ønsker plads til vinteropbevaring af jollen, skal henvende sig til kassereren inden 1. september. Kommer der flere anmodninger end der er pladser,

vil der blive foretaget lodtrækning.

Pladslejen for vinterhalvåret er 300,00 kr.

 

10

Efter 2 rykkere mangler der stadig delvis betaling af vedligeholdesgebyr fra et medlem. Det blev vedtaget at sende endnu en rykker, bringer den ikke et resultat,

vil der på næste møde blive taget skridt til at ekskludere medlemmet.

Fra afholdelse af Hjerting Festen har vi modtaget et beløb på: 14624,00 kr.

Der er ved at blive oprettet en Hjerting Hjemmeside, hvor vi har fået tilbud om at blive optaget  med link til vor egen hjemmeside. Det blev vedtaget at tage imod tilbudet.

 

11

Tirsdag, den 14. januar 2003 kl. 19.00 i klubhuset.