Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2002 i klubhuset.

 

Pkt.

Emne Ansvarlig
1 Referatet fra mødet 18. april blev gennemgået og godkendt.  
2

Regnskab
Regnskabet blev gennemgået. Alle har betalt kontingent. Der har p.t. i år været større antal indmeldelser end udmeldelser.

Tage
3

Indkøb af materiel til klubben.
For at sikre styr på indkøb og dermed budgetterne blev der diskuteret retningslinier for indkøb. Udvalgsformænd kan disponere inden for deres budgetter, dog skal større indkøb godkendes af bestyrelsen. Retningslinier udarbejdes og sættes på hjemmesiden.

Tage
4

Moms.
Momsregistrering af klubben blev diskuteret. Ifg. Told&Skat skal klubben momsregistreres hvis reklameindtægter overstiger 50000kr, hvilket ikke er sandsynligt. Foreløbig ingen momsregistrering.

Tage
5

Weekend 22-23 juni.
Følgende aktiviteter vil pågå I klubben den 22-23 juni:

·        HobieCat stævne med deltagere fra Middelfart og Århus.

·        Ho Bugt Regatta sammen med Ro og Surfer klubberne.

·        Skt Hans aften med fællesgrill, bål, snobrød og sange.

Der arrangeres efter kaosmetoden.

 
6

Surfer/sejl udvalg.
HBS og Esbjerg Surferklub (Henrik Fur) er i princippet enige om en sammenlægning, hvis der kan skaffes mere plads i HBS.
Der har været afholdt møde med Hjerting Borgerforening, som vil tage emnet op på deres næste møde dem 19/6 for at se om de kan hjælpe med at skaffe mere plads.

Poul Erik
7

Sponsorer (fra mødet 18/4).
Der blev foreslået, at vi på HBS internetside laver ”opslag” over de firmaer, mv. der har være med til at hjælpe klubben inden for de sidste par år.
Der laves brev til sponsorerne, om de er interesserede i dette. I samme brev vil vi fortælle disse sponsorer om, hvordan klubben har haft gavn at deres hjælp.

Henriette/ Jens Peter
8

Følgebåde.
Det er indkøbt ny alubåd med en 15 hk motor. Der laves presenning, samt låse anordning til båd/motor.
Regler for hvem der må sejle følgebådene blev drøftet. Kjeld reviderer udkast og sender rundt på email til bestyrelsesmedlemmerne.

Kjeld
9

Højvandskalender.
Det blev besluttet at vente med at lave Højvandskalender.

 
10

Hjerting Byfest 13.-17. August. (Fra mødet 18/4).
Tage havde deltaget i møde med Hjerting Borgerforening samt klubber/foreninger i Hjerting om dette.
Man regner med at denne byfest vil give overskud, som deles mellem klubberne i forhold til hvor mange timer de har hjulpet.
Dvs. HBS gerne skulle stille med frivillige til denne byfest. Der kommer mere information om dette senere.

Tage/

Henriette

 

11

Jollepladsen

Planering af denne plads. Kommunen der tidligere havde meldt ud at de ville planere jollepladsen og lave resten af ”rundvejen”, har nu meldt ud, at de ikke har muligheder (midler) i år.

 Bænk til jollepladsen. Poul Erik kontakter kommunen angående bænk og hvis det ikke er positivt indkøber Poul Erik bænk til jollepladsen.
I samme forbindelse vil Poul Erik bede om at der bliver sat et affaldsstativ op ved bænken på pladsen, samt at trappen fra P-pladsen til jollepladsen repareres.

 Skur på jollepladsen. Dette er på venteliste, idet vi vil se, om vi kan have mærkerne i følgebådene uden presenning.

 Poul Erik opdaterer løbende oversigten over hvad der skal laves (også på klubhuset, mv.) og inviterer kommunen ud til eftersommer for gennemgang.

 Udkast til Jollepladsreglement blev diskuteret og vedtaget. Det lægges på hjemmesiden.

 

 

 

Poul Erik

 

 

Poul Erik

Poul Erik

 

Tage

12 Blue Adventure Camp er aflyst pga. for få tilmeldte.  
13

Vindmåler.
Forslag til anskaffelse af vindviser der får målingerne sendt online fra Grådyb. Poul Erik ser på hvorledes det kan lade sig gøre at anskaffe denne vindviser.

Poul Erik
14

Mærkning af både.
Wayfarerjollerne bliver mærket med sejlnummer på deres presenninger, så man kan se hvem der har både stående på pladsen.

Tage
15

SSP.
HBS er blevet opfordret til at deltage i samarbejde med andre klubber/ beboer- foreninger i Hjerting for at forebygge evt. hærværk mv. 
Per Grumsen er med i denne styregruppe.

Henriette
16

Eventuelt

·        Der indkøbes laminerings maskine.

·        Plæneklipper er i stykker. Hvis kommunen ikke kan skaffe en, indkøbes ny/brugt plæneklipper.

·        Rengøring i klubhuset. Da det ikke kan lade sig gøre at skiftes til at gøre rent, blev det vedtaget at finde en, der vil påtage sig jobbet

 

 

Tage

Poul Erik

 

alle