Referat af bestyrelsesmøde den 14. marts 2002. i klubhuset.

Der var afbud fra Jens Peter Riber
Pkt. Emne Ansvarlig
1. Referatet blev gennemgået og godkendt  
1.1.

Formanden refererede fra mødet med repræsentanter fra Surfeklubben, og redegjorde for fordele og ulemper ved en sammenlægning.

Fordele: Fastholdelse af unge medlemmer, mere synlig, og større opmærksom hed fra kommunal side.

Ulemper: Pladsproblemer, det kræver mere jord til sejlrum og et større klubhus.

Poul Erik
2. Se mødereferat.  
3. Henriette refererede fra mødet i Lillebæltskredsen, der blev afholdt den 9/3 i klubhuset.
Henriette fortalt om en ny bådtype, Zoom-8, der er meget velegnet for gruppen af sejlere fra ca. 13. års alderen, der tit er for store til at sejle optimistjoller. Henriette anbefalede at klubben arbejdede for, at indføre denne jolletype i klubben.
 
4.

Henriette og Hardy har deltaget i et ungdomsseminar i Horsens den 3. marts, hvor emnet bl.a. var, hvordan man kunne få fat i nye sejlere, og hvad sejlunionen kunne gøre for at hjælpe. I HBS er problemet ikke at skaffe nye sejlere, men derimod at skaffe trænere nok. Derfor har Henriette lavet en aftale med supertræneren, Fin ”Beton ” Jensen om at komme i klubben og overvære en træningsaften, og derefter give gode råd og tip til vore trænere.

 
4.1. På orienteringsmødet for nye optimistsejlere den 12. marts mødte der 2 forælder og 4 – 5 nye sejlere op. Det var lidt skuffende, at der ikke kom flere, efter den store indsats, der var gjort for at orientere om mødet. De der kom, fik en god orientering af Michael Jørgensen og Torben Madsen. Erfaringsmæssigt kommer der flere nye sejlere, når først vi kommer på vandet.  
5. Kjeld kunne oplyse at en plasticbåd koster ca. 15.500 kr. + motor, og en alubåd med motor ca. 29.000 kr. Trænerne for optimistsejlerne går ind for en let båd, evt. en gummibåd, der er lettere at transportere  med ud til stævner. Både af gummi og plastic er mere udsat for hærværk, når de står på jollepladsen, derfor anbefalede Kjeld en alubåd. Der blev ikke taget beslutning om hvilken båd, der skulle købes. Kjeld
5.1 Poul Erik foreslog at undersøge mulighederne for at købe en båd sammen med surferklubben. Derved ville der blive muligheder for at købe en båd med større motor, der i uheldssituationer, kunne nå hurtigere ud til dem der skulle hjælpes. Dette behov er blevet større efter vi har fået Hobie Cats i klubben.

Poul Erik/
Kjeld

 

6.

Kassereren gennemgik resultatopgørelse og status pr. 28. februar. Bestyrelsen godkendte tallene og den forenklede opstilling af regnskabet.
Kassereren oplyste, at kun 46% af medlemmer havde betalt kontingentet til tiden. Den seneste opgørelse pr 13. marts viste at 56% nu har betalt kontingent. Bestyrelsen var enige om, at det var ærgerligt, at vi skulle bruge tid og penge på at rykke for kontingentet.

 
6.1. Det blev vedtaget at købe nye klubvimpler. Da det fortrinsvis er Wayfarer sejlere der bruger klubvimpler, blev det vedtaget at udgiftføre dem på vedligeholdelse af  Wayfarerjoller.  
7. Kassereren har gennemgået alle forsikringer og foretaget de nødvendige ændringer. Når policerne kommer fra selskabet, vil der blive fremsendt en forsikrings-oversigt Tage
7.1. Kjeld omdelte en status over optimistjoller.  
8. Poul Erik har undersøgt mulighederne for førstehjælpskursus. og vi blev enige om at arrangere et kursus med Karin Lindquist og Poul Erik Viuff som instruktører. Trænere og instruktører vil blive inviteret til at deltage. Poul Erik
9.

Per Grumsen er i gang med at redigere en jollelejekontrakt for optimistsejlere.

Henriette
10.

Indkomne forslag fra Jørgen Jørgensen vedr. Sommercamps 2002 og Den blå Karavane, blev behandlet. Sommercamps har vi ikke resurser til at gennemføre. Den blå Karavane, erstatter vi med det arrangement, der er omtalt under pkt. 4.
Rentefri lån af  båd fra Dansk Sejlunion, undersøges nærmere.

Kjeld
11.1 Der er behov for nye mere synlige bøjer til optimistsejlerne.
Henriette, Kjeld undersøger i samråd med trænerne.

Henriette/
Kjeld

11.2 Et forslag til regler for benyttelse af lokalerne på havnen, udarbejdet af Gunnar Kondrup, blev gennemgået og godkendt.  
12.

Møde med Jørgen Jørgensen og  Poul Jakobsen vedr. planlægning af standerhejsning.

 
13. Møde med medlemmerne af udvalgene. Der var afbud fra Gunnar Kondrup, Ernst Henriksen og Per Grumsen.
Mødet formede sig som en snak over bordet om HBS aktiviteter og planer. Der var en positiv debat, der gav bestyrelsen nogle ideer at arbejde videre med.
Et konkret forslag om yderlig et bord m. bænke på jollepladsen, arbejder bestyrelsen videre med.
Bestyrelsen havde stort udbytte af aftenen, men efterfølgende talte vi om, at der måske havde været for lidt ”kød” på dagsordenen, men vi håber ikke at udvalgs-medlemmerne føler at have spildt aftenen.
 
Ref. Tage Kristensen